En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-698
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :57
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-698
Şikayetçi:
 Zigana Temizlik Taah. Yemekçilik Yönetim Danışmanlığı Reklam Cenaze Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Madencilik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti., FABRİKALAR MAH. 3007 SOK. NO:48/3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:130/B 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1071
Başvuruya konu ihale:
 2012/158087 İhale Kayıt Numaralı "Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü Mutfağında Pişirilmek Üzere 2013 Yılı 12 Ay Süreli Malzemeli Mamul Yemek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Zübeyde Hanım Çocuk Sitesi Müdürlüğü Mutfağında Pişirilmek Üzere 2013 Yılı 12 Ay Süreli Malzemeli Mamul Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zigana Temizlik Taah. Yemekçilik Yönetim Danışmanlığı Reklam Cenaze Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Madencilik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1071 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/199 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan istekli tarafından sunulan teklif zarfının özel kargo şirketi aracılığıyla gönderilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmamasından ötürü, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sunduğu bilançoda hata olmasına karşın, idare tarafından bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

           

4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosuna tarih yazılmasıyla birlikte imza ve kaşe atılmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdare tarafından 03.12.2012 günü ve saat 15:00’de düzenlenen tutanakta Muzaffer Altıntaş’ın teklif zarfını kargo yoluyla idareye ihale tarihinden önce gönderdiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin son fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

            …

 

            Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda anılan hükmünde teklif zarflarının iadeli taahhütlü olarak da gönderebileceğinin belirtildiği, ancak ilgili Kanun maddesinde teklif zarflarının kargo yoluyla gönderilebileceğine dair herhangi bir hükmün yer almadığı anlaşılmakla birlikte, Muzaffer Altıntaş’ın teklif zarfının kargo yoluyla ihale tarihinden önce idareye ulaştığının idarece düzenlenen bir tutanakta belirtildiği ve teklif zarfının üzerinde istekli Muzaffer Altıntaş’ınadı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yer aldığı tespit edildiğinden, Muzaffer Altıntaş tarafından teklif zarfının idareye kargo yoluyla gönderilmesinde esasa etkili bir aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi uyarınca teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerin teklifleri reddedilmeden önce, isteklilerden bu tekliflerin önemli bileşenlerine ilişkin belirli bir süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelere dayalı olarak sunmalarının ihale komisyonunca istenilmesi, daha sonra belgelere dayalı olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının verilen hizmet yönteminin ekonomik olması, ihale konusu işte seçilen teknik çözümler ile işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar ve teklif edilen işin özgünlüğü hususlarında değerlendirmesinin yapılması ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan veya aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

            İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplamasında kârın belirtilmediği, buna karşın ihalenin yaklaşık maliyeti (1.842.757,25 TL) ile Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu teklif bedeli (1.573.734,00 TL) karşılaştırılarak Muzaffer Altıntaş’tan aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ancak aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısına cevaben Muzaffer Altıntaş tarafından idareye verilen dilekçede Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu teklif bedelinin (1.573.734,00 TL) %20 kâr indirgenmiş yaklaşık maliyetin (1.535.631,04 TL) üstünde olmasından ötürü Muzaffer Altıntaş’tan aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin mevzuata uygun olmadığının belirtildiği, bunun üzerine idare tarafından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Muzaffer Altıntaş’ın belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet tutarının, maliyetin hesaplanma yöntemi göz önüne alındığında, kâr dahil maliyet olduğu kabul edilmelidir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesine göre, yüklenici kâr oranının azami %20 olarak belirlenebileceği dikkate alındığında, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, kâr oranına ilişkin ayrıca bir belirlemenin yapılmadığı hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak değerlendirmelerde, yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiği kabulünden hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu teklif bedelinin %20 kâr indirgenmiş yaklaşık maliyetin üstünde olmasından ötürü, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda Muzaffer Altıntaş’tan aşırı düşük teklif açıklaması istenilmemesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde “a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

 

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Bilanço Bilgileri Tablosu Standart Formu’nun (Standart Form KİK025.1/H) yedi numaralı dipnotunda “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu teklif dosyasında serbest muhasebeci mali müşavir onaylı bilanço bilgileri tablosu, ayrıntılı bilanço ve yıllık gelir vergisi beyannamesinin yer aldığı anlaşılmış olup, bu belgelerin incelenmesi neticesinde 2011 yılına ait dönen varlıkların 814.786,82 TL, kısa vadeli borçların 452.395,93 TL, öz kaynakların 456.363,66 TL, toplam aktifin 1.126.435,90 TL, kısa vadeli banka borçlarının 103.156,05 TL olduğu, Muzaffer Altıntaş’ın 2011 yılına ait bilançosundaki cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 1,801048078, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,405139485 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,226039142 olduğu tespit edilmiştir. Bu oranların yukarıda anılan standart form uyarınca yuvarlama yapılmamış iki haneli halinin cari oranda 1,80, öz kaynak oranında 0,40 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranında 0,22 olduğu, ancak Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu bilanço bilgileri tablosunda ise bu oranların yuvarlandığı anlaşılmakla birlikte, 2011 yılına ait bilanço oranları yönünden Muzaffer Altıntaş’ın ihaleye katılımda yeterliliğini sağlamasından ötürü, bilanço tablosundaki söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Düzenleme yükümü” başlıklı 68’nci maddesinde “(1) Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilançosuna ilişkin hükümleri uygulanır.

 

            (2) Tacir, gelir tablosunu hazırlar.

 

(3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır.” hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İmza” başlıklı 71’inci maddesinde “Finansal tablolar, tacir tarafından tarih atılarak imzalanır.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin yedinci fıkrasında “Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinin onbirinci fıkrasında “Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Muzaffer Altıntaş tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarına tarih ve imza atılmadığı tespit edilmekle birlikte, kamu ihale mevzuatında ihaleye katılımda bilanço ve gelir tablolarına istekliler tarafından tarih ve imza atılmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması ve Muzaffer Altıntaş’ın sunduğu bu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda anılan maddeleri uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasından ötürü, Muzaffer Altıntaş tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının ihaleye katılımda yeterli olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar ile buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Ltd. Şti.nin sunduğu bilanço tablolarındaki oranların ihale dokümanında istenilen kriterleri sağladığı ve bilanço oranlarında yuvarlama yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasından ötürü, Mars Sosyal Hiz. ve Özel Sağ. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının ihaleye katılımda yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi Zigana Temizlik Taah. Yemekçilik Yönetim Danışmanlığı Reklam Cenaze Bilgisayar Hizmetleri İnşaat Madencilik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu bilanço tablolarındaki oranların ihale dokümanında istenilen kriterleri sağladığı ve bilanço oranlarında yuvarlama yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço ve gelir  tablolarının serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasından ötürü, başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının ihaleye katılımda yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bilanço tablolarındaki oranların ihale dokümanında istenilen kriterleri sağladığı ve bilanço oranlarında yuvarlama yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasından ötürü, Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının ihaleye katılımda yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Tortamışlar Nakliyat San. ve Ticaret. Ltd. Şti.nin bilanço tablolarındaki oranların ihale dokümanında istenilen kriterleri sağladığı ve bilanço oranlarında yuvarlama yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Tortamışlar Nakliyat San. ve Ticaret. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasından ötürü, Tortamışlar Nakliyat San. ve Ticaret. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının ihaleye katılımda yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul