• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-766
 • Toplantı No: 2013/011
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :39
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-766
Şikayetçi:
 Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, ÇERDEĞİN MAH. HASAS CAD. İNCİ APT. NO : 12 KAT : 1 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar Aksaray İl Müdürlüğü , Zafer Mah. Dsi Yanı 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 711
Başvuruya konu ihale:
 2012/158989 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Tem. Medikal Güv. Hiz. Müh. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/138 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1)İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunda aritmetik hata olduğu,

 

           
2 )Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin l’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Temizlik Hizmeti Alımı ” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki gibidir:

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası:2012/158989________________________________________________

A

B

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi

sayısı

Ay/gün/

saat

1

TemizlikPersöneli Brüt asgari ücretin %30 fazlası

İşçixA

y

28

12

 

 

2

Malzemesiz yemek hizmeti (Aşçı) Brüt asgari ücretin %60 fazlası

İşçixA

y

3

12

 

 

3

Teknisyen Yardımcısı Brüt asgari ücretin %40 fazlası

İşçixA

y

1

12

 

 

I. ARA TOPLAM(K.D.V

Hariç)

 

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Temizlik Personeli Brüt asgari ücretin %30 fazlası

Gün

406

 

 

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Malzemesiz yemek hizmeti (Aşçı) Brüt asgari ücretin %60 fazlası

Gün

43,5

 

 

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Teknisyen Yardımcısı Brüt asgari ücretin %40 fazlası

Gün

14,5

 

 

 

 

 

 

 

IL ARA TOPLAM

(K.D.V. Hariç)

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K. D. V Hariç)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tarım Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde;

 

İhale kayıt numarası:2012/158989

A

B

Sıra

No

Iş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi

sayısı

Ay/gün

/saat

1

TemizlikPersoneli Brüt asgari ücretin %30 fazlası

İşçixAy

28

12

1.643,24

552.128,64

2

Malzemesiz yemek hizmeti (Aşçı)

İşçixAy

3

12

1.999,24

71.972,64

 
 

 

 

 

Brüt asgari ücretin %60 fazlası

 

 

 

 

 

3

Teknisyen Yardımcısı Brüt asgari ücretin %40 fazlası

îşçixAy

1

12

i.761,9i

21.142,92

I. ARA TOPLAM

(K.D. VHariç)

645.244,20

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Temizlik Personeli Brüt asgari ücretin %30 fazlası

Gün

406

51,42

20.876,52

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Malzemesiz yemek hizmeti (Aşçı) Brüt asgari ücretin %60 fazlası

Gün

43,5

63,29

2.753,11

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Teknisyen Yardımcısı Brüt asgari ücretin %40 fazlası

Gün

14,5

55,38

803,01

II. ARA TOPLAM

(K.D. V. Hariç)

24.432,64

TOPLAM TUTAR (KD. V Hariç)

669.676,84

 

Anılan istekli tarafından “Ulusal bayram ve genel tatil günleri malzemesiz yemek hizmeti (aşçı) brüt asgari ücretin %60 fazlası”iş kalemi için miktar sütununa 43,5 değerinin, teklif edilen birim fiyat sütununa 63,29 TL ve tutar sütununa 2.753,11 TL yazıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. ”hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde,

 “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

 1. (Değişik:RG-20/4/2011-27911) (Değişik: 20/8/2011-28031 R.GJ 8 md.) Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kulem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Yuvarlama işlemine ilişkinörnek:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama

sonucu

500.815,414

500.815,41

500.815,4149

500.815,41

500.815,41582

500.815,42

500.815,4169

500.815,42

 
 

 

16.5.2.1. (Ek: 20/8/2011-28031 R.GJ 8 md.) İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası) ’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklamaları,

 

Anılan Tebliğ’in “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde,

“39.1. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./15. md.) Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

 1. (Değişik; 20/4/2011-27911 R.G./15. md.) Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.
 2. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.”açıklamaları,

 

Yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tarım Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bahse konu iş kalemine ilişkin toplam tutar hesaplanırken, miktar sütununda yer alan sayı ile teklif edilen birim fiyatın çarpılması (toplam tutarın 43,5 gün x 63,29 TL= 2.753,12 TL) işleminin sonucu olan 2.753,115 sayısının iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması sonucu elde edilen 2.753,12 TL olarak yazılması gerektiği anlaşılmış olup, söz konusu iş kaleminde 2.753,12 TL olması gereken tutarın 2.753,11 TL olarak belirlendiği, toplam birim fiyat teklif tutarının ise 669.676,85 TL olması gerekirken birim fiyat teklif cetvelindeki toplam teklif tutarını da 669.676,84 TL olarak belirleyen Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tarım Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yaptığı tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

   


      Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. ”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında“Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. ” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak

ister.

 1. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 1. Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.
 2. Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir.

 

İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir”açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesinde tekliflerin Kanun’un 37’inci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından, tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen teklifler reddedilmeden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyetin; işçilik modülü ve piyasa fiyat araştırması esas alınarak hesaplanmak suretiyle toplam 719.580,23 TL olarak belirlendiği ancak yaklaşık maliyet cetvelinde yer alan bilgilere göre 719.580,24 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasında, 12 ay süre ile çalıştırılacak tüm personele verilecek toplam işçilik bedeli 673.788,76 TL olarak belirlenmiş, bu tutar üzerinden yüzde 10 yüklenici (% 3 hariç, giyim dahil) kârı 65.416,38 TL hesaplanmış ve işçilik toplam yaklaşık maliyeti 719.580,24 TL olarak belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan bilgilere göre hesaplanabilir asgari işçilik tutarının (giyim hariç) 668.859,65 TL, kârsız asgari maliyet tutarının ise (giyim dahil) 677.418,89 TL olduğu hesaplanmıştır.

 

Şikâyete konu ihaleye sunulan tekliflere bakıldığında, ihale üzerinde kalan Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tarım Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda aritmetik hata olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, MY Grup Tem. İnş Bilgisayar Gıda Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti. 669.689,75 TL ve ÇMS İnş. Tem. Akar. Otomotiv İnsan Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 674.328,00 TL teklif verildiği, bu tutarların kârsız yaklaşık maliyet tutarının (677.418,89 TL) altında olduğu ve istikrar kazanmış Kurul kararları göz önüne alındığında kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tarım Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, MY Grup Tem. İnş Bilgisayar Gıda Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti.’ne ve ÇMS İnş. Tem. Akar. Otomotiv İnsan Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul