En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-768
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :42
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-768
Şikayetçi:
 Alkan Grup Temizlik İnşaat Taah. Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizm. San. Dış Tic. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATIŞALANI CAD. NO:188 KAT:4 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kefevi Mah. Hükümet Konağı 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2367
Başvuruya konu ihale:
 2012/183212 İhale Kayıt Numaralı "5 Personel İle Malzemesiz Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “5 Personel İle Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alkan Grup Temizlik İnşaat Taah. Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizm. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/371 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olması şartının aranmadığı, isteklilerden bu ekipmanların sözleşmenin yürütülmesi esnasında bulundurulmasının istendiği, söz konusu ekipmanların yeterlik kriteri olarak istenebilmesi için ihale dokümanında isteklinin kendi malı olması şartının açıkça yer alması gerektiği, bu çerçevede makine ve ekipmana ait belge ve kapasite raporu sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde,

 

1

Çim biçme makinesi

1 Adet

2


 

Elektrikli yer yıkama otomatı (kirli su emmeli kör noktaları temizleyecek ve hareketli fırçası olan)


2Adet   

 

3

 

Vakumlu profesyonel elektrik süpürgesi

2 Adet

4

 

Çift kovalı temizlik arabası

5 Adet

5

Cila makinesi

2 Adet

 

 

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.


            İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”düzenlemeleri yer almıştır.

 

          19.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana yer verilmesine, dolayısıyla buna yönelik belgelerin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmış olmasına karşın başvuru sahibinin makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait tevsik edici belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde“(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

            (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

          (3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır...”hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat düzenlemelerine göre, işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, bu ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak idarece ihale dokümanında istekliye ait olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olmasının istenilebileceği ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılabileceği anlaşılmaktadır. İdarece ihale dokümanında makine, teçhizat ve diğer ekipmanın aday veya isteklinin kendi malı olmasının yeterlik kriteri olarak açıkça istenildiği durumda ise aday veya istekliler tarafından ekipmanın kendi malı olduğunun anılan Yönetmelik hükmünün 2 ve 3’üncü fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirilmesi ve söz konusu belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede, İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde makine ve ekipmanın cinsi ve sayısına ilişkin düzenleme yapılarak devamında isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken belgelere ilişkin genel bir düzenlemeye yer verildiği, ancak maddede belirtilen makine ve ekipmanların isteklinin kendi malı olması gerektiğine dair açık bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Buna göre, İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yalnızca kendi malı olması durumunda buna ilişkin belgelerin istenildiği, kendi malını teklif etmeyen isteklilerin ise herhangi bir belge sunmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin teklifinin makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait tevsik edici belge sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Alkan Grup Temizlik İnşaat Taah. Eğitim Sağlık Bilgi İşlem Otomasyon Hizm. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul