• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-770
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :46
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-770
Şikayetçi:
 Celal Karadayı, KOMŞULAR KÖYÜ FAZLI OĞLU MEVKİİ NO:23/1 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Bahçelievler Mahallesi Hastane No:24 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 286
Başvuruya konu ihale:
 2012/179886 İhale Kayıt Numaralı "Hizmet Aracı Kiralama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Celal Karadayı’nın 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/51 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık ihalenin 3’üncü ve 4’üncü kısımları için sunulan teklif tutarlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu gerekçeye dayanılarak ihalenin 4’üncü kısmının iptaline karar verildiği, ancak ihalenin 3’üncü kısmı için iptal kararı alınmayarak Zon-Tur Org. Ser. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idarenin almış olduğu kararlar arasında tutarlık bulunmadığı, iptal kararı alınmasını gerektiren bir durumun varlığı halinde her iki kısım için de iptal kararı alınması ya da 4’üncü kısmın iptal edilmemesi gerektiği, öte yandan 3’üncü kısma ilişkin yaklaşık maliyet hesabında bütün maliyet bileşenlerinin dikkate alınmadığı ve iptal edilmeyen 3’üncü kısma ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun sonucu beklenmeksizin idarenin sözleşmeyi imzalamış olabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kısmı teklife açık olarak gerçekleştirilen ve beş kısımdan oluşan araç kiralama hizmet alımı ihalesinin Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesine ilişkin 3’üncü kısmı ile Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin 4’üncü kısımlarının itirazen şikâyete konu edildiği, her iki kısım için sunulan tekliflerin bu kısımlara ait yaklaşık maliyetlerin üzerinde olduğu, ihalenin 4’üncü kısmı için sunulan en düşük teklifin yaklaşık maliyetten % 16 oranında daha yüksek olduğu gerekçesiyle bu kısmın iptaline karar verildiği, ihalenin 3’üncü kısmı için sunulan en düşük teklif yaklaşık maliyetten % 11 oranında yüksek olmakla beraber, 2011/157120 İKN’li benzer nitelikteki ihaleye ait sözleşme birim fiyatları ile kıyaslandığında teklif edilen birim fiyatların uygun olduğu tespitiyle bu kısmın iptal edilmeyerek en düşük teklifi veren Zon-Tur Org. Ser. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde de “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “…16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır.

16.4.4. Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında bulunan bilgi ve belgeler ile idarece gönderilen 30.01.2013 tarihli yazıdan ihale sürecinde ihalenin 4’üncü kısmının iptal işlemi öncesinde idareye yapılmış şikâyet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, itirazen şikâyete konu 4’üncü kısma ilişkin iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınmadığı görüldüğünden, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan başvuru Kurumun görev alanında bulunsaydı dahi, itirazen şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olan18.12.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, idareye başvurduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının alınmasından sonra, 03.01.2013 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla ihalenin itirazen şikâyete konu 4’üncü kısmına ilişkin iddianın görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İhalenin 3’üncü kısmı için sunulan teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla beraber, en düşük teklifi veren Zon-Tur Org. Ser. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olduğu idarece tespit edildiğinden anılan Tebliğ açıklamasında yer verilen idarenin takdir yetkisi çerçevesinde idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan ihale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden ihalenin itirazen şikâyete konu kısımlarına ilişkin sözleşmelerin henüz imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) İhalenin 4’üncü kısmına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul