İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-772
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :48
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-772
Şikayetçi:
 Mir-Bey Koruma Özel Güv. Ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti, CİNNAH CAD. 82/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
  Yüksekova Devlet Hastanesi, Inanlı Köyü Van Yolu Üzerı 1 30300 HAKKARİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42807
Başvuruya konu ihale:
 2012/153540 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 48 Kişi İle Güvenlik Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüksekova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 48 Kişi ile Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5056 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve esas inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerinin, işçilik ücretlerinin hatalı şekilde 2012 yılının ilk altı ayına göre hesaplanması neticesinde asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve haklı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak diğer iki isteklinin tekliflerinin de aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi gerekirken idarece söz konusu isteklilerden açıklama istenilmediği, bu durumun yaklaşık maliyet hesaplanırken yol bedeli üzerine işveren payı ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerin eklenmemesinden, dolayısıyla yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasından kaynaklandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, teklif bedeli asgari işçilik maliyetini karşılamayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki isteklinin tekliflerinin geçerli olduğunun tespit edildiği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi tarafından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçenin yerinde olduğunun kabul edildiği görülmüş olup, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı yönünde iddiası olmayan bir isteklinin diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik şikâyetinde hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunmayacağı anlaşıldığından, şikâyetçinin bahse konu iddiasına ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyete ilişkin iddiası bakımından ise 27.11.2012 olan ihale tarihinde yaklaşık maliyet isteklilere açıklandığından, bu tarihi izleyen on gün içerisinde, en geç 07.12.2012 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra 13.12.2012 tarihinde başvuruda bulunulduğu, dolayısıyla ilgili tarafından yaklaşık maliyete ilişkin şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibi, tekliflerinin, işçilik ücretlerinin hatalı şekilde 2012 yılının ilk altı ayına göre hesaplanması neticesinde asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve haklı olarak değerlendirme dışı bırakıldığını, ancak diğer iki isteklinin tekliflerinin de aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi gerekirken idarece söz konusu isteklilerden açıklama istenilmediğini, bu durumun yaklaşık maliyet hesaplanırken yol bedeli üzerine işveren payı ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerin eklenmemesinden, dolayısıyla yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasından kaynaklandığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında; “…başvuru sahibi tarafından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçenin yerinde olduğunun kabul edildiği görülmüş olup, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı yönünde iddiası olmayan bir isteklinin diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik şikâyetinde hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunmayacağı anlaşıldığından, şikâyetçinin bahse konu iddiasına ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyete ilişkin iddiası bakımından ise 27.11.2012 olan ihale tarihinde yaklaşık maliyet isteklilere açıklandığından, bu tarihi izleyen on gün içerisinde, en geç 07.12.2012 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra 13.12.2012 tarihinde başvuruda bulunulduğu, dolayısıyla ilgili tarafından yaklaşık maliyete ilişkin şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı ve (bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden) “ihale üzerinde kalmayacak” olsa ve bu işleme karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kurul tarafından mevzuata aykırılık bulunmasa dahi, itirazen şikâyet başvurusunun, geçerli tekliflerin sıralanmasındaki yerinden veya başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak, başvuru sırasında ehliyetinin olduğu gözetilerek incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda ise, yaklaşık maliyet oluşturulurken, işçilik hesaplama modülünden faydalanılarak işçilik maliyetinin hesaplandığı, söz konusu modülde yapılan hesaplamalarda yol gideri ile giyim giderinin dikkate alınmadığı, bahse konu giderlerin ayrıca hesaplanarak modülde hesaplanan işçilik maliyetinin üzerine eklenildiği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, teklif bedeli asgari işçilik maliyetini karşılamayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki isteklinin tekliflerinin geçerli olduğunun tespit edildiği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Güvenlik Personeli Brüt asgari ücretin pozisyonu için Asgari Ücretin %5 fazlası.

Güvenlik Personeli Brüt asgari ücretin pozisyonu için Asgari Ücretin %10 fazlası.

Resmi ve dini, Ulusal bayram ve genel tatil günleri 36 kişix14,5 gün=522 gün) %5 Brüt asgari ücret alan Güvenlik Personeli günleri ile yılbaşı günü olmak üzere 4857 sayılı iş kanunu 47. maddesi uyarınca verilecek ücret; teklif fiyata dahildir.(%5 Brüt asgari ücret alan Güvenlik Personeli )

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (2 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmi İki) gün esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük (GİDİŞ-DÖNÜŞ) brüt (2 TL) ,aylık 22x2=44 TL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve her ay bordroda düzenli olarak gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

1)-Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

2)-Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır

3)-Teknik şartnamede belirtilen ve ayni olarak verilecek olan iş elbisesi giderleri teklif fiyata dahildir

25.3.3. Malzeme giderleri:

1)-Teknik şartnamede belirtilen ve ayni olarak verilecek olan iş elbisesi giderleri teklif fiyata dahildir

2)-Teknik şartnamede belirtilen demirbaşlar amortismana tabi demirbaş kabul edildiğinden, istekliler demirbaş malzemeler için herhangi bir gider öngörmeyecektir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Yaklaşık maliyetteki yol giderine ilişkin hesaplamalar incelendiğinde, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemeleri çerçevesinde personel başı ayda 22 gün, günlük brüt 2 TL üzerinden aylık 44 TL gider dikkate alınarak, bu giderin 48 olan personel sayısı ile 12 ay olan işin süresiyle çarpılması neticesinde ulaşılan 25.344,00 TL tutara, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler eklenerek, toplamda 26.104,32 TL’lik gider hesaplandığı, dolayısıyla yol gideri üzerinden işveren payının hesaplanmadığı görülmüştür

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı sayılanlar” başlıklı dördüncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, … sigortalı sayılırlar.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinde “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz…”hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükümleri çerçevesinde, çalıştırılacak personele nakdi olarak ödenecek yol bedeli de prime esasa kazançlar içerisinde yer almakta olup, işveren payının nakdi yol gideri de dâhil işçilik bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde özel güvenlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu belirtilmiş, “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…”açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, ihale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü üzerinden yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1 risk prim oranı olmak üzere toplam % 21,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Yukarıda yer verilen idari ve hukuki düzenlemeler ile yapılan tespitler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede yol ve % 3 oranındaki giderler dâhil, giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti 761.540,16 TL olarak hesaplanmıştır.

 

İdarece yaklaşık maliyet oluşturulurken hesaplanan yol ve % 3 oranındaki giderler dâhil, giyim gideri hariç asgari işçilik maliyetinin ise 755.928,48 TL (729.824,16 + 26.104,32) olduğu görülmektedir.

 

Bu kapsamda, idarenin oluşturduğu yaklaşık maliyette, yol ve giyim gideri hariç, % 3 oranındaki giderler dâhil işçilik bedeli ile % 3 oranındaki giderleri dâhil yol bedeline ilişkin kısımlar toplamının 761.540,16 TL olması gerektiği dikkate alındığında, kâr hariç yaklaşık maliyet 791.629,44 TL (yol ve % 3 dâhil işçilik gideri + Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gideri + % 3’ü dâhil giyim gideri = 761.540,16 + 2.304,00 + 27.785,28), yaklaşık maliyet ise 827.025,91 TL (kâr hariç yaklaşık maliyet + kâr =791.629,44 + 35.396,47) olmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, anılan Tebliğ’in personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin açıklaması da göz önünde bulundurulduğunda, özel güvenlik alımı hizmeti olması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı olan başvuruya konu ihalede, teklif ettikleri bedel 791.629,44 TL olması gereken kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “başvurunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul