• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-773
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :49
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-773
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, PİKDÖKÜMCÜLER SAN. SİT. A 4 BLOK NO : 4 İKİTELLİ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Atatürk Üniversitesi Yerleşkesı 25170 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 676
Başvuruya konu ihale:
 2012/162704 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 27.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/132 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde hizmetin miktarı ve türü“01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arası 10 Ay 455 İşçi, 2 Ay 385 İşçi olmak üzere toplam 12 Ay, 365 Takvim Günü Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” şeklinde belirtilmiş, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği ödenecek vergi, resim, harç ve her türlü sigorta giderleri (KDV hariç) teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) Bu İşte 10 Ay çalıştırılacak, 455 Temizlik Elemanına Brüt asgari ücret üzerinden,

b) Bu İşte 2 Ay çalıştırılacak, 385 Temizlik Elemanına Brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamenin 13. maddesinde belirtilen "Kullanılacak İş Makineleri ve Ekipmanlar" firma tarafından temin edilecek olup, malzemelerin bedeli teklif fiyata dahil değildir. Malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 1,5 Olarak hesaplanmıştır.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Aktarılan düzenlemeler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede teklif fiyata dâhil giderler arasında, çalıştırılacak personele ilişkin yol, yemek ve giyim giderine yer verilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu belirtilmiş, “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Öte yandan, asgari işçilik maliyeti hesabı ve işveren prim oranı hesabının uygulamasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen görüşte, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen idari ve hukuki düzenlemeler ile tespitler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken yol, yemek, giyim gideri hariç, %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin 6.287.388,80 TL olduğu tespit edilmiştir.   

 

Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı olan başvuruya konu ihalede, 6.287.335,60 TL’lik teklif tutarı, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 6.287.388,80 TL’yi karşılamayan ihale üzerinde bırakılan istekli Atlas Yemek ve Yemekhane Hizm. Peyzaj Temizlik Hizm. Tekstil Bilgisayar Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin, anılan Tebliğ’in 79.5’inci maddesi çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Atlas Yemek ve Yemekhane Hizm. Peyzaj Temizlik Hizm. Tekstil Bilgisayar Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul