• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-830
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :2
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.III-830
Şikayetçi:
 Yetki Medikal Ürün. İlaç İtr. Ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., MERKEZ MAH. HÜRRİYET CAD. GİRGİN İŞ HANI KAT :1 NO : 1 KOZLU ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi , Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2012 / 36951
Başvuruya konu ihale:
 2012/142996 İhale Kayıt Numaralı "12 Aylık Laboratuvar (13 Kalem 21 Adet Cihaz - 13 Panel 150 Kalem Test)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bartın Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 21.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Aylık Laboratuvar (13 Kalem 21 Adet Cihaz - 13 Panel 150 Kalem Test)” ihalesine ilişkin olarak Yetki Medikal Ürün. İlaç İtr. ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti.nin 23.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 12.11.2012 tarih ve 36951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4138 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece istenen hormon cihazı test panelleri arasında bulunan IGE parametresinin sattıkları cihazların test parametreleri arasında bulunmadığı, düzenlemenin “Total İGE testini hormon cihazında çalışmayan firmalar Total İGE yi biyokimya cihazında çalışabilirler.” şeklinde olması gerektiği, idarece talebin cevapsız bırakıldığı,

 

2) Nefolometre cihazının Teknik Şartnamesi'nin 3'üncü maddesinde cihazın çift problu olacağının belirlendiği, böylece katılımın azaltıldığı, düzenlemeye sadece Siemens ve Beckman Coulter firmalarına ait cihazların uyduğu, tek problu olması halinde rekabetin artacağı, istenilen cihazlarla ilgili teknik şartnamelerin tamamına bakıldığında yapılan ihaleye tek bir firmanın iştirak edebileceği ve gerçek rekabetin hiçbir şekilde sağlanamayacağıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Başvuru sahibinin 1ve 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru konusu hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen hususlar hakkında bir akademik kuruluştan görüş istenilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından 26.11.2012 tarihinde gönderilen yazı ile,

 

“1) İdarece istenen hormon cihazı test panelleri arasında bulunan IGE parametresinin sattıkları cihazların test parametreleri arasında bulunmadığı, düzenlemenin “Total İGE testini hormon cihazında çalışmayan firmalar Total İGE yi biyokimya cihazında çalışabilirler.” Şeklinde olması gerektiği, idarece talebin cevapsız bırakıldığı,

 

2) Nefolometre cihazının Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde cihazın çift problu olacağının belirlendiği, böylece katılımın azaltıldığı, düzenlemeye sadece Siemens ve Beckman Coulter firmalarına ait cihazların uyduğu, tek problu olması halinde rekabetin artacağı,

 

3) İstenilen cihazlarla ilgili teknik şartnamelerin tamamına bakıldığında yapılan ihaleye tek bir firmanın iştirak edebileceği ve gerçek rekabetin hiçbir şekilde sağlanamayacağı iddiaları” hakkında gerekli inceleme yapılarak oluşturulacak gerekçeli teknik görüşün Kurumumuza gönderilmesi  talep edilmiştir.

 

Söz konusu akademik kuruluş tarafından Kurumumuza gönderilen ve 24.01.2013 tarihinde  Kurum kayıtlarına alınan yazıda yer alan teknik görüş,

 

            “1)İdarece istenen hormon cihazı test panelleri arasında bulunan Total IgE parametresinin “ Total IGE testini hormon cihazında çalışmayan firmalarTotal Ige’yi biyokimya cihazında çalışabilir1'şeklinde olup olmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

IGE parametresi biyokimya veya nefolometre paneli içinde yer aldığında yapılan ölçümle total IGE değil sadece IGE sonucu verilmektedir. İdarenin istediği Total IGE’ testi hormon paneli içinde doğru olarak yer almıştır. İtiraz uygun değildir.

2)Nefolometre cihazının Teknik Şartnamesinin 3. Maddesinde “cihazın çift problu”olacağı ibaresinin katılımı azalttığı “cihazın tek problu”olması halinde rekabetin artıp artmayacağı sorulmaktadır.

Nefolometre cihazının çift problu olması cihazın hızlı olmasını ve istenen test sayısını istenen zamanda daha sağlıklı olarak vermesi bakımından önemlidir. Nefolometrenin çift problu istenmesi rekabete engel bir durum değildir. İki firma istenen şartları sağlamaktadır.

3) İstenen cihazla ilgili teknik şartnamenin tamamına bakıldığında tek bir firmayı işaret edip etmediği ve rekabeti engelleyip engellemediği sorulmaktadır.

Hizmet veren yüklenici firma idarenin istediği koşulları sağlayan firmalarla anlaşma sağlamakla yükümlüdür. Teknik şartnamenin tamamına bakıldığında tek bir firmayı işaret etmediği görülmektedir” şeklindedir.

 

 Bu durumda, teknik görüşte ifade edildiği üzere idarece yapılan düzenlemelerin tek bir firmayı işaret etmediği ve rekabeti daraltmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte ihale işlem dosyasının incelenmesinden söz konusu ihalenin ihale tarihinde (21.11.2012 ) iptal edildiği, iptal kararının ihale yetkilisince aynı tarihte (21.11.2012) onaylandığı ve dolayısıyla devam eden bir ihale ve ihale sürecinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru konusu ihalede karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul