• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-831
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :3
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.III-831
Şikayetçi:
 Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş., ÇİLİNGİRLER CAD. BANKA SOK. NO : 4 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Caddesi Hükümet Konağı No: 2 22200 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1128
Başvuruya konu ihale:
 2012/187551 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Öğle Yemeği Alımı İhale" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 19.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Öğle Yemeği Alımı İhale” ihalesine ilişkin olarak Also Gıda İnş. Tur. Tic. A.Ş.nin 02.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1128 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/202 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şarname'nin 7.5.2'nci maddesi gereği en az iki aracın bulunması zorunlu iken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bir adet aracın ibraz edildiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyat ile ihale konusu işin yerine getirilemeyeceğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerin yemeğin hijyenik ortamda taşınması için en az iki aracın bulunması zorunludur,…” düzenlemesi  ile Teknik Şartname’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 30.1.2’nci maddesinin birinci fıkrasında “İhaleye katılacak isteklilerin yemeğin hijyenik ortamda taşınması için şirkete ait en az bir  aracın bulunması zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale Dokümanı’nın söz konusu iki düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde, İdari Şartname’ye göre iki, Teknik Şartname’ye göre ise bir aracın bulunmasının zorunlu olduğu, ancak Teknik Şartname’de yeterlik kriterine yer verilemeyeceği ve İdari Şartname’nin de Teknik Şartname’ye göre öncelik sırası bulunduğu dikkate alındığında İdari Şartname’de belirtilen düzenlemenin esas alınması gerektiği,

Bu yönde yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan Trak Yemek Temizlik Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası içerisinde 22 HE 640 plakalı Kamyonet cinsli araç için Ömer Kahraman ile yapılan noter onaylı “Motorlu Taşıt Kira Sözleşmesi” suretinin ve bu araca ait noter onaylı “Motorlu Taşıt Tescil Belgesi” suretinin sunulduğu, ayrıca 06 DE 221 plakalı kamyonet cinsi araca ilişkin 18.12.2012 tarihli ve noter onaylı “Araç Satış Sözleşmesi” sureti ile bu araca ait “Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge”nin sunulduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddesine uygun olarak iki adet araca ilişkin gerekli belgeler sunulduğundan başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,  Kamu İhale Kurulunun emsal kararları uyarınca başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmadığı yönünde karar verildiği, söz konusu iddianın da somut delillere dayanmak yerine kanaat ve şüphe üzerine kurulu olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul