En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-832
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :4
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.III-832
Şikayetçi:
 Mervem Temizlik İşmakinaları Otomotiv Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., KURTULUŞ MAH. 54016 SOK. CAN 2 APT. KAT:1 NO:1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, Alipaşa Mahallesi Zafer Meydanı No: 1 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1347
Başvuruya konu ihale:
 2012/162778 İhale Kayıt Numaralı "Sağlık İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalışacak Personel İstihdamı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kütahya Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğütarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalışacak Personel İstihdamı” ihalesine ilişkin olarak Mervem Temizlik İş Makinaları Otomotiv Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/232 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif fiyatının söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik ücretinin altında olduğu dolayısı ile anılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmadan doğrudan reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde de söz konusu hükümle paralel düzenleme yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, iki istekliden teklif bileşenleri hakkında açıklama istendiği, komisyon tarafından açıklamada bulunan iki isteklinin açıklamalarının uygun bulunduğu, ihalenin Tümen İnş.Temizlik Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti. - Mirzabey İnşaat Tar. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

            “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sağlık İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalışacak Personel İstihdamı

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kütahya/Merkez

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, teklif fiyata dahil giderler anılan Şartname’nin 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Kdv hariç, Ulaşım, sigorta vergi, resim ve harçlar.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalışacak personele asgari ücretin Düz işçiye % 4, Şoföre % 15, Operatöre % 30 fazlası hesap edilecektir.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim oranı % 3.00” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin aktarılan maddesi uyarınca söz konusu ihalede işçilik maliyetinin asgari ücretin %4 fazlası üzerinden hesaplanacak olan 28 işçinin her birinin 485 günlük maliyeti ile toplam 2360 saat fazla mesai maliyeti, asgari ücretin %15 fazlası üzerinden hesaplanacak olan 3 şoförün 485 günlük maliyeti ile toplam 810 saat fazla mesai maliyeti, asgari ücretin %30 fazlası üzerinden hesaplanacak olan 3 operatörün 485 günlük maliyeti ile toplam 540 saat fazla mesai maliyetinden oluştuğu anlaşılmıştır. Giyim, yol ve yemek maliyetleri bulunmamaktadır.

 

Söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından 740.707,90 TL teklif edildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 740.905,45 TL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı asgari işçilik maliyetinin altında kaldığından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde yer verilen “teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir” açıklaması uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yukarıda yer alan tespitler ve gerekçeler doğrultusunda söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Seyrani İnsan Kay. Med. Tem. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Tümen İnş. Temizlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Mirzabey İnşaat Tar. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Seyrani İnsan Kay. Med. Tem. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul