İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-915
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :43
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-915
Şikayetçi:
 Selinda Turz.Taş. İnş Eml. Ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., 100.YIL BULVARI NO:70/C OSTİM/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tabaklar Mah. Mudurnu Cad. No: 80 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1738
Başvuruya konu ihale:
 2012/174317 İhale Kayıt Numaralı "Şöforlü 2 Adet Araç Kiralama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğütarafından 17.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Şöforlü 2 Adet Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Selinda Turz. Taş. İnş. Eml. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1738sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/294sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ait olması nedeniyle benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş deneyimini tevsik için personel çalıştırılan işlerde sözleşme ve fatura ile birlikte sunulması zorunlu olan Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödeme belgelerinin sunulmadığı, sunulan sözleşmenin karar pulu ve damga vergisinin ihale tarihinden önce ödenip ödenmediğinin incelenmesi gerektiği, aynı şartname ile çıkılan başka bir ihalede yalnızca kamu kurumlarına gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgeleri kabul edildiğinden bu ihalede de aynı yönde karar verilmesi gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde sunulan “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan belgelerin asıllarının ihale günü idarece görülmüş olması nedeniyle teklife eklenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve idarece açıklama istenilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'ından az olmamak üzere kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belge sunulması gerektiği, 7.6’ncı maddesinde ise “daha önce bir kamu kurumunun araç kiralama işinin en az 1 yıl süre ile kesintisiz yapmış olmak” işinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İhale komisyonu kararından başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, 3 isteklinin teklifinin de geçerli bulunması üzerine ihalenin Tuğrul Grup Tur. Taş. İnş. Müh. Emlak San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, başvuru sahibi Selinda Turz. Taş. İnş. Eml. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Tuğrul Grup Tur. Taş. İnş. Müh. Emlak San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi incelendiğinde, iş deneyim belgesi olarak, 12 adet aracın 1 aylık süre ile sürücüsüz, yakıt dahil kiralanmasına ilişkin 130.000,00 TL tutarında sözleşme ile sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belirtilen tutarda faturanın sunulduğu görülmüştür. İhale konusu işin 24 ay 2 adet şoförlü araç kiralama işi olduğu, ihale konusu işe benzer işin ise daha önce bir kamu kurumunun araç kiralama işinin en az 1 yıl süre ile kesintisiz yapılması şeklinde tanımlandığı göz önüne alındığında, anılan istekli tarafından gerçekleştirilmiş olan işin süresinin 1 ay olması nedeniyle benzer iş olarak kabul edilmesi için işin en az bir yıl süreyle yapılması koşulunu sağlamadığı anlaşıldığından benzer işe uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale tarihinin 17.12.2012, saatinin ise 09:00 olduğu belirtilmektedir.

 

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan teklif zarfı alındı belgesinden, Tuğrul Grup Tur. Taş. İnş. Müh. Emlak San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 17.12.2012’de, saat 08.32’de verildiği, teklifinde ihalede istenen belgelerin asılları yerine “Aslı idarece görülmüştür. 17.12.2012” şerhi taşıyan suretlerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin teklif dosyalarında ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin aslını veya noter onaylı örneğini veya ihale tarihinden önce idarece aslının görülmesi halinde “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini sunması gerekmektedir.

 

Her ne kadar İdari Şartname’de, söz konusu işlemin ihale tarihinden önce yapılacağı ifade edilmekte ise de, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde, isteklilerin tekliflerine ekleyeceği belgelerin idarece asılları görülerek “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülensuretlerinin düzenlenmesine yönelik idareye yapılacak başvuruların, “ihaleden önce” idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğuhüküm altına alındığından, söz konusu işlemin ihale günü ihale saatinden önce yapılmasında ve bu şekilde düzenlenmiş olan belge suretlerinin isteklilerin tekliflerine eklenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.1. Her türlü vergi resim, sigorta ve harç gibi giderler ile ulaşım giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

5.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Brüt asgari ücret bordroda gösterilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedeli 22 gün üzerinden 7,00 TL yemek nakit olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. Her ay 30 gün olarak baz alınacaktır. Eksik günler dikkate alınmayacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

2 adet hizmet aracı 502 gün kira bedeli ve 2 adet hizmet aracı toplam 48000 km yakıt ücreti baz alınacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kaza ve meslek hasta risk prim oranı %2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’de ise araçların periyodik bakım onarım, kasko ve akaryakıt giderlerinin yükleniciye ait olduğu ayrıca yüklenicinin araçlarla ilgili tüm yasal zorunlulukları yerine getirmek zorunda olduğu belirtilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde,

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

 

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesindeki açıklamalar dikkate alındığında, ihale konusu işte 2 adet işçi çalıştırılması öngörülmekle birlikte, işçilik maliyetinin yaklaşık maliyet tutarı içerisindeki ağırlığı (%33,87) dikkate alındığında başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4’üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

79.5’inci maddesinde ise,

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin istikrar kazanmış Kurul kararları dikkate alındığında, ihale konusu işin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında verilen teklifler ile yapılabilirliğinin 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek sorgulanması gerekmektedir.

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet içerisinde %20 oranında yüklenici kârı öngörüldüğünden aşırı düşük tekliflerin tespitinde esas alınacak kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 194.334,44 TL olduğu belirlenmiştir.

 

Bu durumda, her ne kadar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi belirtilen tutarın altında kalsa da birinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı kalması gerektiğinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmemekle birlikte, teklifi geçeri bulunan ve söz konusu tutarın altında olan diğer iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihale kararının alınmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tuğrul Grup Tur. Taş. İnş. Müh. Emlak San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Selinda Turz. Taş. İnş. Eml. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Eroğlu Turz. Nak. Otom. Gıda Kuyum. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul