En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-920
 • Toplantı No: 2013/013
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :48
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-920
Şikayetçi:
 Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ve San. Ltd. Şti., SABUNİ MAH. SARAÇLAR CAD. VAKIF İŞHANI NO:3/8 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Şükrüpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi No: 88 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2428
Başvuruya konu ihale:
 2012/167773 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçin 8 Kişilik Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı İçin 8 Kişilik Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2428sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/385sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “12 Ay Süreli 8 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı” işi ihalesinin 10.12.2012 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede Avrupa Star Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak ilgili firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarında işçilik hesaplamalarının hatalı olduğu görüşünde oldukları, ayrıca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli için teklif veren sigorta acentesinin veya ilgili sigorta bölge müdürlüğünün hatalı teklif vermesi sonucunda gerçeği yansıtmayan bir sigorta bedeli teklif etmiş oldukları inancında oldukları iddia edilmekte ilgili ihale dosyasının tetkik edilerek itirazlarının değerlendirilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden şikâyet konusuihalenin 2013 yılı için 8 kişilik güvenlik görevlisi hizmet alımı işine ilişkin olduğu, işin süresinin 01.01.2013-31.12.2013 arasında olduğu, 10.12.2012 tarihinde yapılan ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

 

            Şikâyet konusu ile ilgili olarak idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında söz konusu başvuru üzerine aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan belgelerin yeniden incelendiği, yapılan incelemede herhangi bir usulsüzlüğe veya sahte evrağa rastlanılmadığı, mali sorumluluk sigorta poliçesi ve teyit yazısının açıklamalar kapsamında sunulduğu, ayrıca Sigorta şirketinden söz konusu istekliye verilen fiyatın teyidinin istenildiği, teyit yazısının idareye sunulduğu, dolayısıyla sigorta poliçelerinin komisyon tarafından uygun bulunduğu ifade edilerek başvuru reddedilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler”başlıklı 59’uncu maddesinde “ (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

 

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü yer almaktadır.

Ayrıca bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde; 79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığınındeğerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

..

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

...

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarakdeğerlendirilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde “ 25.1.Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi 01.01.2013 tarihinde başlayacak ve 31.12.2013 tarihinde sona erecek olup, çalışanlara asgari ücretin % 15 fazlası ödenecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yemek, yol ve giyecek giderleri: Çalışanlara Yemek bedeli, Her işçiye yemek bedeli olarak günlük 6,66 TL nakit olarak ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yol bedeli ödenmeyecek, ancak 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunda yer alan ve İç İşleri Bakanlığınca onaylanmış kıyafeti yükleniciye ait olup, çalışacak 8 güvenlik görevlisine bu giyecekler ve aşağıda yazılı teçhizatlar ayni olarak verileceğinden teklif fiyata dâhil edilecektir. 2013 Yılı içerisinde toplam resmi tatil günleri 14 gün olup her gün 3 personel çalıştırılacaktır. 14x3=42 gün


Özel Güvenlik Görevlilerinin Kıyafet ve Teçhizatları:

 

Yüklenici; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13’üncü maddesi ve bu kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelik’in 22’inci maddesinde belirtilen ve İç İşleri Bakanlığınca onaylanan üniforma ve teçhizatı güvenlik görevlisi sayısı kadar karşılamak ve her personele vermek zorundadır.


          Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek Kıyafetler:

1. Mont (kışlık) 8 adet

2. Pantolon (kışlık) 8 adet

3. Pantolon (yazlık) 8 adet

4. Gömlek (kışlık) 8 adet

5. Gömlek (yazlık) 8 adet

6. Süveter (kışlık) 8 adet

7. Ayakkabı (kışlık) 8 çift

8. Ayakkabı (yazlık) 8 çift

9. Kravat 8 adet

10. Şapka 8 adet

11.Yağmurluk 8 adet


Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek Teçhizatlar:

1. El feneri 8 adet

2. Kordonlu düdük 8 adet

3. Jop (kılıflı) 8 adet

4. Kelepçe 8 adet

 

Yemek, yol ve giyecek giderleri: Çalışanlara yemek bedeli, her işçiye yemek bedeli olarak günlük 6,66 TL nakit olarak ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yol bedeli ödenmeyecek, ancak 5188sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda yer alan ve İç İşleri Bakanlığınca onaylanmış kıyafet yükleniciye ait olup, çalışacak 8 güvenlik görevlisine bu giyecekler ve aşağıda yazılı teçhizatlar ayni olarak verileceğinden tekliffiyata dâhil edilecektir.

 

Her bir özel güvenlik görevlisine verilecek teçhizat :

 1. El feneri (şarjlı)  : 1 adet
 2.  Düdük kordonlu : 1 adet
 3. Jop (kılıflı)        : 1 adet
 4.  Kelepçe (kılıflı) : 1 adet

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.3.4. Diğer giderler:

 

Çalışan her bir özel güvenlik personeli için zamanında süresi içerisinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dâhildir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Alım kapsamında 2013 yılı için 8 kişilik güvenlik görevlisi çalıştırılacak olup, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı 1 (bir) dir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu ihaleye ilişkin birim fiyat cetvelinin de,

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

İhale kayıt  numarası:2012/167773

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Güvenlik Hizmeti Alımı Asgari ücretin %15 fazlası)

İşçixay

8

12

 

 

2

Resmi tatil ve bayram günleri çalışması

İşçixgün

3

14

 

 

3

Mali Sorumluluk Sigortası

Kişi

8

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklinde olduğu belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen düzenlemeleri dikkate alınarak sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde nakdi ödenecek yemek bedeli, resmi ve dini bayram çalışmaları dahil, ayni verilecek giyim gideri, özel mali sorumluluk sigortası hariç, % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti151.598,94 TLolarak hesaplanmıştır.

 

            Şikâyet konusu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istenildiği, her iki isteklinin de açıklamalarını süresi içerisinde idareye sunduğu, sunulan açıklamaların ihale komisyonunca incelendiği ve kabul edilerek 24.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde:

 

Söz konusu isteklinin teklifinin aşağıda belirtilen kalemlerden oluştuğu belirlenmiştir.

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

İhale kayıt  numarası:2012/167773

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Güvenlik Hizmeti Alımı Asgari ücretin %15 fazlası)

İşçixay

8

12

1.559,68

149.729,28

2

Resmi tatil ve bayram günleri çalışması

İşçixgün

3

14

45,12

1.895,04

3

Mali Sorumluluk Sigortası

Kişi

8

12

0,14

13,44

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

151.637,76

 

            Söz konusu isteklinin açıklamaları kapsamında giyim bedelini belgelendirmek üzere Kısmetim İş Elbiseleri Güvenlik ve Konfeksiyon Toptan Satış Mağazası Gamze Yokuşbaş’tan bir kişi için giyim gideri olarak alınan toplam tutarı 0,22 TL olan 10.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın SMMM Sinan Gökçe tarafından onaylandığı ve kaşelendiği,proforma faturanın üzerinde maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda bulunması gereken “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin bulunduğu, proforma faturada belirtilen fiyatların ticari hayatın olağan durumuna uygun olmadığı, proforma faturanın ekinde Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının sunulduğu (EK-O.5), tutanakta yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin proforma faturada belirtilen rakamlarla uyumlu olduğu,

 

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini belgelendirmek üzere Sompo Japan Sigorta Oran Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nden  alınan toplam 8 kişi için 13,44 TL olan fiyat teklifi poliçesinin ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nden alınan teyit belgesinin sunulduğu,

 

            İşçilik maliyet hesaplarını gösteren KİK işçilik modülünün sunulduğu, işçilik modülü üzerinden hesaplanan işçilik maliyetinin 151.599,36 TL olduğu, bu rakamın ihalede teklif edilmesi gereken ve elle hesaplanan asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu,

 

            Belirlenmiştir.

 

            İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile Sompo Japan Sigorta’ya yazı yazılarak Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’ne ihale konusu iş için acentaları tarafından verilen sigorta poliçesinin teyidinin yapılmasının istenildiği, Sompo Japan Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2013 tarihli yazısı ile sigorta poliçesi teyidinin verildiği tespit edilmiştir.

           

Yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve teklif fiyata dahil olan giderlerin mevzuata uygun şekilde belgelendirildiği tespit edildiğinden, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Eşit muamele kapsamında başvuru sahibinin de aşırı düşük teklif açıklamaları incelenmiş olup anılan isteklinin de açıklamalarının mevzuata uygun olduğu belirlenmiştir.

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; mont, kışlık pantolon, yazlık pantolon, yazlık ve kışlık gömlek, süveter, yazlık ve kışlık ayakkabı, kravat, şapka ve yağmurluk’tan oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olarak önerilen 0,02 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,22 TL fiyat öngören Kısmetim İş Elbiseleri Konf.-Gamze YOKUŞBAŞ tarafından istekli adına tanzim edilen 10.12.2012 tarihli proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5)sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağında,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; mont, kışlık pantolon, yazlık pantolon, yazlık ve kışlık gömlek, süveter, yazlık ve kışlık ayakkabı, kravat, şapka ve yağmurluk’tan oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olarak önerilen 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,88 TL fiyat öngören S.O.S. Grup Tem. Konf. ve Bilg. Hiz. Tur. Gıda Teks. Paz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 08.12.2012 tarihli proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5)sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağında,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağındakiteklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi ile,aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Çakay Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nintekliflerininbelirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işlemleri ile ihalede geçerli teklif kalmadığından “ihalenin iptaline” karar verilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Avrupa Star Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Kısmetim İş Elbiseleri Güvenlik Konfeksiyon Toptan Satış Mağazası-Gamze Yokuşbaş tarafından düzenlenen proforma faturada, bir kişinin giyim bedelinin toplam 0,22 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Kısmetim İş Elbiseleri Güvenlik Konfeksiyon Toptan Satış Mağazası-Gamze Yokuşbaş’ın bağlı olduğu Kızılbey Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul