İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-924
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :52
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-924
Şikayetçi:
 Mervem Temizlik İşmakinaları Otomotiv Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., KURTULUŞ MAH. 54016 SOK. CAN 2 APT. KAT:1 NO:1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Alıpasa Mahallesı Zafer Meydanı 1 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1346
Başvuruya konu ihale:
 2012/151012 İhale Kayıt Numaralı "Makine Ve İkmal Servisi İşletme Ve Atölye Birimlerinde Görevlendirilecek Personel İstihdamı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 05.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Makine Ve İkmal Servisi İşletme Ve Atölye Birimlerinde Görevlendirilecek Personel İstihdamı” ihalesine ilişkin olarak Mervem Temizlik İşmakinaları Otomotiv Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/230 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin ve üçüncü en düşük fiyatı teklif eden isteklinin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin kârsız tutarını ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamını karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ilişkin olarak idarenin cevabında“… Kamu İhale Kurulunun 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı kararı esas alınarak firmanın aşırı düşük savunması yeterli bulunup … firmanın aşırı düşük savunmasını Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak hazırladığı sonucuna varılmıştır” denilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.12. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 29 md) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.

78.22. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 3. md.) Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir....” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesi “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Makine ve İkmal Servisi İşletme ve Atölye Birimlerinde Görevlendirilecek Personel İstihdamı

…”,

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi “…

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Asgari ücretin üzerine ilave olarak; İşçi % 4, Usta % 20, Ustabaşı % 50, Şoför % 15, Operatör % 30

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları Pirim Oranı % 3”,

 

Sözleşme tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesi “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 30.04.2014

…”,

 

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesi “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Aylık hakedişler şeklinde yapılacaktır.

…”

 

Teknik şartname“1. Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine ve İkmal servisinde bulunan ve Belediyemizin çeşitli birimlerinin bilumum mekanik,  imalat, tamirat, proje ve mühendislik konuları ile; bünyemizde bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin tamir, bakım, onarımlarının yapıldığı atölye birimleri ile hizmet binamızdaki personel ihtiyacını karşılayabilmek ve Belediyemize ait çeşitli hizmetler için kullanılan araç ve iş makinelerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan şoför, operatör ve işletme personeli hizmetleri işidir.

2. İşin başlama tarihi 01.01.2013 olup, bitiş tarihi 30.04.2014’dir.

12. Belediyemiz araç ve iş makinelerinde görevlendirilecek personelin özellikleri ile Atölye personelinin özellikleri, sayısı ve aylara göre dağılımı da Tablo.1'deki gibi olacaktır.

Tablo 1

Personel Listesi

14. İlgili kanun gereği haftada 6 gün çalışan tüm elemanlar 1 günlük hafta tatilini hak edecekler ve ücreti 1 günlük yevmiye şeklinde idare tarafından verilecektir. Zorunlu ve çok acil durumlarda haftada 7 gün çalışılması durumunda fazladan çalıştığı bir gün için 1 yevmiye daha ödenecektir. Söz konusu ücretin ödenebilmesi için Pazartesi göreve başlayan işçi Cumartesi dahil haftada 45 saat çalışmış olacaktır.

24. Yükleniciye yapılan ödemeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Servisi kontrolörleri tarafından tutulacak olan puantajlara göre yapılacaktır

27. Müdürlüğümüzde görevlendirilecek yükleniciye ait atölye personeli Belediyemizin mesai saatine uyacaklardır. Gerektiğinde mesaili olarak çalışanın muvaffakiyeti alınarak çalıştırılacak ve 4857 sayılı kanunun 41. maddesine göre her bir saat fazla çalışma ücreti %50 fazlası ile ödenecek veya 6 (altı) ay içerisinde fazla çalışma karşılığı izin kullandırılarak denkleştirme yapılacaktır.

32. Yüklenici Dini ve Resmi Bayram ile genel ve idari tatil günlerinde İşverenin vermiş olduğu çalışma programı doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz yürütecektir.

…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyet toplamı, KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak bulunan günlük ve fazla çalışma saatlik ücretlerine göre 2.575.347,06 TL tutarında bulunduğu, bu tutar üzerinden %15 oranında belirlenen kâr oranına göre hesaplanan tutar eklenerek toplam yaklaşık maliyetin tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde de ihale konusu hizmet işi kapsamında yer alan iş kalemlerinin “1. İşçi (2 işçi x 485 gün)

2. İşçi Fazla Mesai (2 işçi x 200 saat)

3. Usta (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (20 işçi x 301 gün)

4. Usta (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (27 işçi x 184 gün)

5. Usta Fazla Mesai (27 işçi x 200 saat)

6. Usta Başı (1 işçi x 485 gün)

7. Usta Başı Fazla Mesai (1 işçi x 200 saat)

8. Şoför (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (57 işçi x 301 gün)

9. Şoför (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (58 işçi x 184 gün)

10. Şoför Fazla Mesai (58 işçi x 200 saat)

11. Operatör (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (19 işçi x 301 gün)

12. Operatör (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (21 işçi x 184 gün)

13. Operatör Fazla Mesai (21 işçi x 200 saat)” şeklinde, işin süresi ile ilgili olarak iş miktarının “gün” üzerinden belirlendiği,

 

Bu durumda, Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.12. maddesine aykırı olarak, işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri için, işin süresinde 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen ay veya takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı bulunmadığı halde, (işçi x ay) yerine (işçi x gün) üzerinden teklif alındığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, ihale dokümanında öngörülen 16 aylık iş süresi (01.01.2013 - 30.04.2014), 485 takvim günden oluşmakla birlikte; birim fiyat teklif cetvelinde iş miktarının (16 veya 10 + 6) ay yerine  (485 veya 301 + 184) gün üzerinden belirlenmesi sonucunda, işin süresinde yer alan aylardaki takvim günü farklılıkları nedeniyle, idarenin yaklaşık maliyetinde esas aldığı birim fiyatlar üzerinden çalışan başına, idari şartnamede belirtilen oranlarda asgari ücretin fazlasından daha fazla olmak üzere;

 

1. iş kaleminde [İşçi (2 işçi x 485 gün)] 205,43 TL,

3. iş kaleminde [Usta (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (20 işçi x 301 gün)] 46,55 TL,

4. iş kaleminde [Usta (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (27 işçi x 184 gün)] 190,62 TL,

6. iş kaleminde [Usta Başı (1 işçi x 485 gün)] 299,90 TL,

8. iş kaleminde [Şoför (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (57 işçi x 301 gün] 45,66 TL,

9. iş kaleminde [Şoför (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (58 işçi x 184 gün)] 183,32 TL

11. iş kaleminde [Operatör (2013-1.2.3.4.5.ve 6. aylar)-(2014-1.2.3.4.aylar) (19 işçi x 301 gün)] 51,14 TL,

12. iş kaleminde [Operatör (2013 -7.8.9.10.11.12 aylar) (21 işçi x 184 gün)] 206,94 TL

 

Ek işçilik maliyetinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan işin süresi ile ilgili miktarının işin başlangıcı ile iş bitimi tarihleri arasındaki bütün takvim günleri olarak belirlenmiş ve teknik şartnamenin 32’nci maddesinde“ Yüklenici Dini ve Resmi Bayram ile genel ve idari tatil günlerinde İşverenin vermiş olduğu çalışma programı doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz yürütecektir” denilmiş olmasına rağmen, Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.8 ve 78.22 maddelerine aykırı olarak bu günlerde yapılacak çalışmanın toplam gün sayısının ihale dokümanında belirtilmediği ve birim fiyat teklif cetveli ile yaklaşık maliyet tespitinde ihale konusu hizmet işi kapsamında bulunan iş kalemi olarak dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Tespit edilen aykırılıkların yürürlükteki mevzuata ve ihale dokümanına uygun olarak tek bir asgari işçilik maliyet toplamının belirlenmesini imkansız kıldığından, düzeltici işlemle giderilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul