• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-927
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :55
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-927
Şikayetçi:
 Hms Bilgi İşlem Temizlik Ve Yemek Hiz. Gıda Enerji Pet. Ür. İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., OĞUZHAN MAH. 3909 SOK. NO:6 KAT:1 BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Cikcilli Belediye Başkanlığı, Cikcilli Belediye Caddesi No:01 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1815
Başvuruya konu ihale:
 2012/174973 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemeli İlaçlama,Çöp Toplama Ve Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Cikcilli Belediye Başkanlığıtarafından 21.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Malzemeli İlaçlama, Çöp Toplama ve Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hms Bilgi İşlem Temizlik ve Yemek Hiz. Gıda Enerji Pet. Ür. İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1815sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/304sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Tekliflerinin kalite ve standartlara ilişkin belge sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin 32’nci maddesinde kalite ve standarda ilişkin istenecek belgelere yer verildiği,  kamu ihale mevzuatı uyarınca yeterlik belgelerinin idari şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerektiği,

 

2) İhale konusu iş sadece ilaçlama işi olmadığından, ilaçlamanın alt yüklenicilere de yaptırılabileceği, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olmayan firmaların ilaçlama işinde ne tür ilaç kullanılacağı hakkında yeterli olamayacağı, ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracak olan firmaların ihale öncesi söz konusu izin belgesine sahip firmalarla anlaşma yapmaları, ihale dosyasında yapılan bu anlaşmanın ve firmanın izin belgesinin sunulması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Diğer Şartlar” başlıklı 42’nci maddesinde “-Kullanılacak tüm ilaçlar, araç, ilaçlama cihazları ile eldiven, maske, tulum gibi tüm sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak ilaçlar idareye toptan teslim edilecek ve idarenin kontrolünde kullanılacaktır. -Yüklenici firmanın bünyesinde, Sağlık Bakanlığı 27.01.2005 tarihli Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında alınmış en az 1(bir) mesul müdürlük belgeli kişi bulundurmalı ve bütün bunların belgelerini teklif dosyasında ibraz etmesi zorunludur. -Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini Teklif Dosyasında İbraz Etmesi Zorunludur. -ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini -ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini -TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli suretini” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Diğer Şartlar” başlıklı 32’nci maddesinde, “-Kullanılacak tüm ilaçlar, araç, ilaçlama cihazları ile eldiven, maske, tulum gibi tüm sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak ilaçlar idareye toptan teslim edilecek ve idarenin kontrolünde kullanılacaktır.

-Yüklenici firmanın bünyesinde Sağlık Bakanlığı 27.01.2005 tarihli Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında alınmış en az 1(bir) mesul müdürlük belgeli kişi bulundurmalı ve bütün bunların belgelerini teklif dosyasında ibraz etmesi zorunludur.

-Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini Teklif Dosyasında İbraz Etmesi Zorunludur.

-ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini

-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli suretini”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Vektör Mücadelesinde Kullanılacak İlaçlar” başlıklı 28’inci maddesinde “Bu Teknik Şartnamede 4 Tip İlaç 1 Tip dezenfektan Yer Almaktadır.

 

1-1 İhalede Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ve Kullanılacak Tüm İlaçların Ortak Özellikleri

Tüm İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığında kullanmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin vermiş olacaktır.

İlaçların üretimi tarihleri 2012 yılından eski olmamalıdır.

Firma; ilaçlara ait, ürün garantisi belgesi. 2012 yılı satış Yetki belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.(Söz konusu evraklarla ilgili taahhütname kabul edilmeyecektir.)

İlaçlara ait ilgili bakanlıkça onaylanmış etiket örnekleri ihale dosyasında olmalıdır.”düzenlemesi,

 

28.11.2012 tarihinde yapılan zeyilnamede “Teknik şartname MADDE 28 istenilen, idari şartnamede de istenilmesi gerekirken sehven unutulan 28. madde zeyilname ile yeniden düzenlenerek idari şartnamede görülmektedir.

Bu Teknik Şartnamede 4 Tip İlaç 1 Tip dezenfektan Yer Almaktadır.

1-1       İhalede Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ve Kullanılacak Tüm İlaçların Ortak Özellikleri

Tüm İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığında kullanmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin vermiş olacaktır.

İlaçların üretimi tarihleri 2012 yılından eski olmamalıdır.

Firma; ilaçlara ait, ürün garantisi belgesi. 2012 yılı satış Yetki belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.(Söz konusu evraklarla ilgili taahhütname kabul edilmeyecektir.)

İlaçlara ait ilgili bakanlıkça onaylanmış etiket örnekleri ihale dosyasında olmalıdır.”düzenlemesi yer almıştır.

 

İdarece 21.12.2012 tarihli “Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan ihale teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı”nda, zeyilname düzenlenerek istenen il sağlık müdürlüğünden alınmış mesul müdürlük belgesi, il sağlık müdürlüğünden alınmış ilaç uygulama izin belgesi, ISO 9001, ISO 14001, TSE kalite belgesi, ilaçlara ait Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat, Sağlık Bakanlığı etiketi, ürün garanti belgesi ve üretici firmadan alınmış satış yetki belgesi sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. 

 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “Kalite ve standarda ilişkin belgeler”in ayrı bir sütun olarak açıldığı ve tekliflerin buna göre değerlendirildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmünde yeterlik değerlendirilmesi için istenilen belgelerin ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, buna göre söz konusu belgelere idari şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddelerde de yer verilebileceği anlaşılmıştır.

 

İdarece İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 42’nci maddesinde mesul müdürlük belgesi, Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi, ISO 9001, ISO 14001, TSE kalite belgesinin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının istenildiği, ayrıca 28.11.2012 tarihli zeyilnamede de idari şartnamede istenilmesi gerekirken sehven unutulduğu belirtilen ilaçlara ait Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat, Sağlık Bakanlığı etiketi, ürün garanti belgesi ve üretici firmadan alınmış satış yetki belgesinin de teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

İdarece yapılan 28.11.2012 tarihli zeyilnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin İdari Şartname’nin hangi maddesine dahil edildiğinin belirtilmediği ve İdari Şartname’de bu belgelerin yer almadığı görülmüş olmakla birlikte, anılan zeyilname ile idari şartnameye atıf yapılmış olması sebebiyle söz konusu düzenlemenin idari şartnamenin bir parçası haline geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, İhale İlanı’nda da yer alması gereken bu hususa ilişkin düzeltme ilanı yapılmadığı, ayrıca zeyilname ile yapılan değişikliğin, aynı şekilde İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 42’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin de ihale ilanında yer almadığı, bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındıktan sonra süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca ihaleye teklif verilmekle teklif mektubunda da belirtildiği üzere, ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği taahhüdünde bulunulduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olan söz konusu başvurusu mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde incelenmiştir.

 

            Bu çerçevede başvuru sahibinin teklifinin İdari Şartname’nin 42’nci maddesinde ve 28.11.2012 tarihli zeyilnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeleri teklif dosyasında sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin ihale konusu iş sadece ilaçlama işi olmadığından ilaçlamanın alt yüklenicilere de yaptırılabileceği, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olmayan firmaların ilaçlama işinde ne tür ilaç kullanılacağı hakkında yeterli olamayacağı, ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracak olan firmaların ihale öncesi söz konusu izin belgesine sahip firmalarla anlaşma yapmaları, ihale dosyasında yapılan bu anlaşmanın ve firmanın izin belgesinin ihale dosyasına sunulması gerektiği yönündeki iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

 

İstekli tarafından 19.12.2012 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye teklif veren başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanının okunduğu ve ihale dokümanında yer alan hususların kabul edildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikâyet Ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin ilk fıkrasının (c) bendinde ihaleye teklif veren isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere başvuruda bulunabileceği sınırlı sayma yoluyla belirtilerek, ihaleye teklif veren kişilerin dokümana yönelik başvuruda bulunmalarına olanak tanınmamıştır.

 

Başvuru sahibinin bu iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşılmış olup, teklif mektubunda ihale dokümanını okuyup kabul ettiğinin belirtildiği ve buna yönelik olarak tekliflerin değerlendirilmesi öncesinde herhangi bir başvuruda bulunmadığı görüldüğünden, bu aşamada ihale dokümanına yönelik itirazen şikâyet ehliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla ihale dokümanına yönelik başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde yer alan “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.”hükmü uyarınca, dokümana yönelik başvuruların, ihale dokümanının satın alındığı tarihten sonraki on gün içinde ve ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceğinden, başvuru sahibinin anılan iddiasına yönelik başvurusunun süre yönünden de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, “Tekliflerinin kalite ve standartlara ilişkin belge sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin 32’nci maddesinde kalite ve standarda ilişkin istenecek belgelere yer verildiği,  kamu ihale mevzuatı uyarınca yeterlik belgelerinin idari şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Cikcilli Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2013 Yılı Malzemeli İlaçlama Çöp Toplama ve Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    H.A.İ.U.Y. md. 8 esas alınarak toplam 877.725,43 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, 21.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İncelenen ihalede, iki isteklinin teklifinin “teklif mektubu sunulmadığı” gerekçesiyle, gerekçesiyle, 896.900,00 TL bedel üzerinden teklif veren Hms Bilgi İşlem Temizlik ve Yemek Hiz. Gıda Enerji Pet. Ür. İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin “Kalite standart belgelerinin sunulmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında ihalede 947.990,00 TL bedel üzerinden teklif veren Fırat İlaç ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin kaldığı, bu teklifin idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği ve ihalenin 21.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile bu istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin “Diğer Şartlar” başlıklı 42’nci maddesinde,

 

“-Kullanılacak tüm ilaçlar, araç, ilaçlama cihazları ile eldiven, maske, tulum gibi tüm sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak ilaçlar idareye toptan teslim edilecek ve idarenin kontrolünde kullanılacaktır. -Yüklenici firmanın bünyesinde, Sağlık Bakanlığı 27.01.2005 tarihli Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında alınmış en az 1(bir) mesul müdürlük belgeli kişi bulundurmalı ve bütün bunların belgelerini teklif dosyasında ibraz etmesi zorunludur. -Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini Teklif Dosyasında İbraz Etmesi Zorunludur. -ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini -ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini -TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli suretini”düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin “Diğer Şartlar” başlıklı 32’nci maddesinde, “-Kullanılacak tüm ilaçlar, araç, ilaçlama cihazları ile eldiven, maske, tulum gibi tüm sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak ilaçlar idareye toptan teslim edilecek ve idarenin kontrolünde kullanılacaktır.

-Yüklenici firmanın bünyesinde Sağlık Bakanlığı 27.01.2005 tarihli Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında alınmış en az 1(bir) mesul müdürlük belgeli kişi bulundurmalı ve bütün bunların belgelerini teklif dosyasında ibraz etmesi zorunludur.

-Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini Teklif Dosyasında İbraz Etmesi Zorunludur.

-ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini

-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası’nın aslı veya Noter tasdikli suretini

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli suretini”düzenlemesi ve,

 

28.11.2012 tarihinde yapılan zeyilnamede, “Teknik şartname MADDE 28 istenilen, idari şartnamede de istenilmesi gerekirken sehven unutulan 28. madde zeyilname ile yeniden düzenlenerek idari şartnamede görülmektedir.

Bu Teknik Şartnamede 4 Tip İlaç 1 Tip dezenfektan Yer Almaktadır.

1-1       İhalede Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ve Kullanılacak Tüm İlaçların Ortak Özellikleri

Tüm İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığında kullanmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin vermiş olacaktır.

İlaçların üretimi tarihleri 2012 yılından eski olmamalıdır.

Firma; ilaçlara ait, ürün garantisi belgesi. 2012 yılı satış Yetki belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.(Söz konusu evraklarla ilgili taahhütname kabul edilmeyecektir.)

İlaçlara ait ilgili bakanlıkça onaylanmış etiket örnekleri ihale dosyasında olmalıdır.”düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İdarece 21.12.2012 tarihinde düzenlenen uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan ihale teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağında zeyilname düzenlenerek istenen il sağlık müdürlüğünden alınmış mesul müdürlük belgesi, il sağlık müdürlüğünden alınmış ilaç uygulama izin belgesi, ISO 9001, ISO 14001, TSE kalite belgesi, ilaçlara ait Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat, Sağlık Bakanlığı etiketi, ürün garanti belgesi ve üretici firmadan alınmış satış yetki belgesi sunulmadığı gerekçesiyle Hms Bilgi İşlem Temizlik ve Yemek Hiz. Gıda Enerji Pet. Ür. İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı bırakılmıştır. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale İlanlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

…”  hükmü ile,

İlânın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

          Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “Kalite ve standarda ilişkin belgeler”in ayrı bir sütun olarak açıldığı ve tekliflerin buna göre değerlendirildiği anlaşılmış olmakla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde yer alan “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü doğrultusunda, yeterlik değerlendirilmesi için İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 42’nci maddesinde istenilen, mesul müdürlük belgesi, Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi, ISO 9001, ISO 14001, TSE kalite belgeleri ile 28.11.2012 tarihli zeyilname uyarınca, idari şartnamede yeterliğe ilişkin istenilmesi gerekirken sehven unutulduğu belirtilen ilaçlara ait, Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat, Sağlık Bakanlığı etiketi, ürün garanti belgesi ve üretici firmadan alınmış satış yetki belgelerinin ihale ilanında da zorunlu olarak yer alması gerektiği, ihale ilanında da yer alması gereken bu hususlara ilişkin düzeltme ilanı yapılmadığı, ayrıca, bu hususun idari şartnameye de eklenmediği, aynı şekilde idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 42’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin de, ihale ilanında yer almadığı, ilanda yer almayan belgelerin istenildiği şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun yukarıda verilen 26 ncı maddesi uyarınca ihalenin yapılamayacağı değerlendirilmekle birlikte, zeyilname ile getirilen yeterlik kriterlerinin ilana yansıtılmadığı ve idari şartnameye de eklenmediği durumunda rekabetin de kısıtlandığı düşüncesiyle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Diğer yandan,

 

Şikayete konu ihalede, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet ile Kurulun çoğunluk kararı uyarınca tek geçerli teklif olarak kalacak isteklinin teklif bedeli kıyaslandığında, ihalede tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 8 üzerinde olduğu ve tek teklif olarak kaldığı ortamda rekabetten bahsedilemeyeceği açıktır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla”sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda, incelemeye konu ihalede, tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 8 üzerinde olduğu hususu ile, satın alınan ihale dokümanı, ihale verilen teklif sayısı ile geçerli teklif sayısına hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, dolayısıyla ihalede rekabetin sağlamadığı değerlendirilmiş olduğundan, söz konusu ihaleye ilişkin olarak, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabeti sağlanamadığı gerekçesiyle “ihalenin iptaline” karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak belirtilen gerekçeler üzerinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul