En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-931
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :59
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-931
Şikayetçi:
 Ankyra Org. Turz Sağ. Rek. İnş. Yem. Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlç. Taah. Tic. Ltd. Şti. , KIZILIRMAK MAH. 1450 SOK. NO:9/33 ÇUKURAMBAR/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Petrol Is Mahallesı Üsküdar Caddesı Besım Pasa Sokak 2 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1226
Başvuruya konu ihale:
 2012/169374 İhale Kayıt Numaralı "Projeler Kapsamında İdari Ve Teknik Personel Desteği Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Projeler Kapsamında İdari ve Teknik Personel Desteği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankyra Org. Turz Sağ. Rek. İnş. Yem. Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlç. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1226sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/221sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif etmiş oldukları bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Projeler kapsamında idari ve teknik personel desteği hizmet alımı” işiolduğu belirtilmiş, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde de işin başlangıç tarihi 01.01.2013, bitiş tarihi 31.12.2013 şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye dört isteklinin teklif sunduğu, 14.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Ankyra Org. Turz Sağ. Rek. İnş. Yem. Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlç. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Kartursaş Kartal Ulş. Tur. Sağ. Eğt. Hizm. San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.1 İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Mühendisler, mimarlar, şehir plancısı, veteriner, ekonomist, araştırma geliştirme destek personeli pozisyonu için asgari ücretin %190 fazlası.

Genel sanat yönetmeni, istatistikçi ve eğitim destek personeli pozisyonu için asgari ücretin %170 fazlası.

Program destek personeli ve kalem personeli pozisyonu için asgari ücretin %160 fazlası.

Basın yayın iletişim uzmanı pozisyonu için asgari ücretin %140 fazlası.

Kimyager, sosyolog, psikolog, fotoğraf-kameraman destek personeli, insan kaynakları destek pers., büro sekretarya sorumlusu pozisyonu için asgari ücretin %130 fazlası.

Basın yayın destek personeli, mali hizmetler destek personeli, iletişim bürosu uzmanı pozisyonu için asgari ücretin %110 fazlası.

Tekniker, uzman öğretmen pozisyonu için asgari ücretin %100 fazlası.

Öğretmen, hemşire, büro personeli, acil tıbbi teknisyen, çocuk gelişim destek personeli pozisyonu için asgari ücretin %90 fazlası.

Teknisyen, halkla ilişkiler personeli ve saha destek personeli pozisyonu için asgari ücretin %80 fazlası.

Yardımcı öğretmen pozisyonu için asgari ücretin %70 fazlası.

İletişim bürosu personeli, baskı makinesi operatörü destek pers., veteriner yardımcı elemanı pozisyonu için asgari ücretin %50 fazlası.

Aşçı, marangoz yardımcı personeli, evrak destek personeli, afiş personeli, tefrişat destek personeli pozisyonu için asgari Ücretin %40 fazlası.

Yardımcı hizmetli pozisyonu için asgari ücretin %20 fazlası.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (7,5 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

25.5. ..Tüm personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 3 (üç) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine yer verilmiş, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde brüt asgari ücretin yüzde fazlasına ilişkin oranlar tablo şeklinde belirtilmiş ve yukarıda yer verilen personele ek olarak sanat yönetmeni asistanı ve dijital sistem destek personelinde brüt asgari ücretin % 130 fazlası üzerinden ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, işçilik maliyeti hesabında ihale tarihi itibari ile Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünde yer alan birim fiyatlar kullanılarak asgari işçilik maliyetinin 7.826.190,48 TL olarak hesaplandığı, bu tutara firma kârı olarak belirlenen 1.173.928,57 TL eklenerek yaklaşık maliyetin 9.000.119,05 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3 risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenli Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname ile Teknik Şartname’nin anılan düzenlemeleri çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 7.826.185,80 olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Ankyra Org. Turz Sağ. Rek. İnş. Yem. Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlç. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedeli olan 7.826.185,80 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Başvuru sahibi Ankyra Org. Turz. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlç. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul