• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-937
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :65
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-937
Şikayetçi:
 Akın Kayhan, İSLİCE MAH. FATİH CAD. NO : 83 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Tatarlı Belediyesi, Yeşilyurt Mah Cumhuriyet Meydanı 1 03490 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2013 / 3072
Başvuruya konu ihale:
 2012/183654 İhale Kayıt Numaralı "9 Adet Şoför İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Tatarlı Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “9 Adet Şoför İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akın Kayhan’ın 10.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.01.2013tarih ve 3072sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/462sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, ancak söz konusu modülün yanlış sonuç verdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. Adı: 9 adet şoför işçi çalıştırılması hizmet alımı işi…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasındaki her türlü vergi resim harç vb. giderler teklif fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Asgari ücretin %10 fazlası, resmi tatil günü olarak 9x4=36 gün resmi tatil gün ücreti verilecektir. Bu personeller karşısında yer alan asgari ücret fazlasını alacaklardır. Bu iş için sigorta risk prim oranı % 1,5 tir. Resmi tatil ve Bayram günleri 1 işçi için 4 gün olarak belirlenmiştir. 9 işçi için 9x4=36 gün resmi tatil ve bayram günü verilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir:1,5.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin 12 aylık süre boyunca 9 adet şoför çalıştırılması işi olduğu, çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin %10 fazlasının ödeneceği, personelin Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde toplam 36 gün çalışacağı, ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın %1,5 olduğu, yol ve yemek maliyeti ile giyime ilişkin bir gider öngörülmediği, ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu unsurun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu,

 

İdare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak %3 sözleşme ve genel gider dâhil asgari işçiliğin 141.960,96 TL olarak belirlendiği ve %10 oranında kâr eklenerek yaklaşık maliyetin toplam 156.157,05 TL olarak hesaplandığı, kârsız yaklaşık maliyetin asgari işçilik tutarına eşit olduğu,

 

3 isteklinin teklif tutarının KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak bulunan asgari işçilik maliyeti olan 141.960,96 TL tutarına eşit olduğu, iş deneyim belge tutarları esas alınarak ihalenin Osman ÇETİNER üzerinde bırakıldığı, Çağdaş Müt. İnş. Tem.  San. Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Modül kullanılarak yapılan hesaplama incelendiğinde %18,5 işveren sigorta primi, %2 işsizlik primi ve %1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam %22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın tek aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %1,5 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilen hesaplama neticesinde modülden farklı değerlerin ortaya çıktığı görülmüştür. 

 

Maliyet Bileşenleri

Modül tarafından hesaplanan birim fiyatlar

Prim oranlarının ayrı ayrı uygulanması ile hesaplanan birim fiyatlar

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait birim fiyatlar

İşçilik maliyeti

(Asgari ücretin %10 fazlası)

1.300,01 TL/gün

1.300,01 TL/gün

1.300,01 TL /gün

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti maliyeti

43,33 TL/gün

43,34 TL/gün

43,33 TL/gün

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için esas alınacak birim fiyatın 43,34 TL ve %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin toplam 141.961,32 TL olarak bulunduğu, KİK işçilik modülü dikkate alınarak idarece tespit edilen asgari işçilik maliyetinin hatalı olduğu, aradaki farkın işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi”nin ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

KİK İşçilik Modülünün bilgi amaçlı olması ve elde yapılan hesaplamanın doğru sonuç vermesinden ötürü, aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde elde yapılan hesaplama neticesinde elde edilen asgari işçilik maliyeti ile bu maliyetin %3’ü oranındaki sözleşme ve genel giderler dâhil toplamının dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu unsurun yalnızca asgari işçilik maliyeti olduğu dikkate alındığında, teklif tutarları 141.961,32 TL’nin altında olduğu için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılayamayan ihale üzerinde bırakılan istekli olan Osman ÇETİNER’in, Çağdaş Müt. İnş. Tem.  San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Mavi Yem. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Osman ÇETİNER’in, Çağdaş Müt. İnş. Tem.  San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Mavi Yem. Tem. Taş. Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul