En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-938
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :66
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-938
Şikayetçi:
 Aydoğanlar Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş., PROF. MUAMMER AKSOY CAD. NO : 5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2686
Başvuruya konu ihale:
 2012/138733 İhale Kayıt Numaralı "26 Adet Şöfor Personelli Ve Yakıtlı Kamyon Ve Kamyonet Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şişli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğütarafından 08.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “26 Adet Şoför Personelli ve Yakıtlı Kamyon ve Kamyonet Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Aydoğanlar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2686sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/414sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “Sunduğu 07.12.2010 tarihli imza sirkülerinde,  şirketi borç ve taahhüt altına sokmak hususunda şirketin temsil ve ilzam yetkisinin yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile olması gerekliliğinin belirtildiği, teklif mektubunu imzalayan vekil Halise TÖRE’ye verilen vekâletnamenin de yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin müşterek imzasını taşıması gerektiği, tek imza ile vekâlet verilmiş olmasının teklifin geçerliliğini ortadan kaldırdığı” gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak şirketin olağanüstü nitelikteki finans kuruluşları ve bankalardan kredi alma ve şirketi borçlandırma durumlarında, iki yönetim kurulu üyesinin imzasının gerektiği, iştigal konulanında yapılacak tüm işlemlerde şirketin tek imza ile temsil olunacağı, bu nedenle Halise TÖRE’ye ait vekâletnamenin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Anonim Şirket” başlıklı Dördüncü Kısmının “Yönetim Kurulu” başlıklı İkinci Bölümünün 365’inci maddesinde “(1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır.” hükmü,

 

“Yönetimin devri” başlıklı 367’nci maddesinde“(1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.” hükmü,

 

“Ticari mümessil ve vekiller” başlıklı 368’inci maddesinde“(1) Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.” hükmü,

 

“Temsil yetkisi” başlıklı 370’inci maddesinde “(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Kapsam ve sınırlar” başlıklı 371’inci maddesinde “(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır…” hükmü,

 

“Devredilemez görev ve yetkiler” başlıklı 375’inci maddesinde “(1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

…” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde,     

 

“(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi… sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, anonim şirketin Kanun’daki istisnai hükümler haricinde yönetim kurulu tarafından yönetilip ve temsil edileceği, yönetim kurulunun esas sözleşmeye konulacak bir hükümle düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebileceği, devredilmediği takdirde şirket yönetiminin yönetim kurulunun tüm üyelerine ait olduğu, esas sözleşmesinde aksi öngörülmemiş ise anonim şirkette temsil yetkisinin, çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğu, bununla birlikte yönetim kurulunun ticari mümessil ve ticari vekiller atayabileceği, imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmalarına ilişkin yetkinin yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden olduğu,

 

İsteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla ihaleye teklif vermeye yasal olarak yetkili olduklarını kanıtlayan belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklinin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmasının gerektiği, bununla birlikte vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamenin ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibi Aydoğanlar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. adına vekaleten Halise TÖRE’nin ihaleye katıldığı, birim fiyat teklif mektubunda ve eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların anılan şahsa ait olduğu,

 

            Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, 07.12.2010 tarihli ve 12610 yevmiye numarası ile Ankara 1’inci Noterliğinden onaylı imza sirkülerinin, Halise TÖRE adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamenin ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulduğu, Halise TÖRE’nin şirketi temsilen yönetim kurulu 2’nci başkanı Refik AYDOĞAN tarafından tek imza ile vekil tayin edildiği anlaşılmıştır.

 

            Dayanağı, Ankara 27. Noterliğinin 02.12.2010 tarihli ve 21808 yevmiye numarasıyla onaylanan 01.12.2010 tarihli ve 119 numaralı karar olan söz konusu imza sirkülerinde,  “Bankalar, finans kurumları ve 3’üncü şahıslar nezdinde kredi almaya, sözleşmeleri tanzim ve imzaya, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına kayıtlı gayrimenkul malları satmaya” yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasıyla şirketin temsil edileceğinin belirtildiği, ticari mümessil veya ticari vekil belirlenmediği ve bununla birlikte temsile yetkili kişilerin temsil yetkilerinin bir kısmını üçüncü kişiye devredebileceğine dair bir kaydın da bulunmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak ticari mümessil ve ticari vekillerin yönetim kurulu tarafından atanabileceği, imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmalarına ilişkin yetkinin yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden olduğu ve ihaleye teklif vermenin şirketi taahhüt altına sokan nitelikle bir işlem olduğu dikkate alındığında, yönetim kurulu 2’nci başkanı Refik AYDOĞAN’ın tek başına vereceği vekâletname ile temsil yetkisini devretmesinin mümkün olamayacağı, ihaleye teklif vermeye yetkili kılınan Halise TÖRE’nin şirketi bu hususta temsil bakımından münferiden imza yetkisi olmayan Refik AYDOĞAN tarafından vekil tayin edilmesi nedeniyle söz konusu vekâletnamenin usulüne uygun olmadığı, bu durumda vekilin yetkisiz temsilci olarak kabul edilmesi gerektiği ve yaptığı işlemlerin hukuken geçersiz olduğu, bu itibarla idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılığın olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul