En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-939
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :67
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-939
Şikayetçi:
 Anadolu İkram Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (07.01.2013 Tarih ve 2013/M.K.-5 sayılı Kurul Kararı), 10026 Nolu Sok. No : 2 A.O.S.B. İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler Cad. No: 331 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2012 / 810
Başvuruya konu ihale:
 2011/155595 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013-2014 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 14.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013-2014 Yılları Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Anadolu İkram Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 20.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2011 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.01.2012tarih ve 810sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve 30.01.2012 tarihli ve 2012/UH.III-686 sayılı Kurul kararı ile “Anadolu İkram Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş., Canlar Taah. Paz. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Avşaroğulları Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.–Eren Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Efor Medikal Cih. Paz. Tabldot. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi” yönünde düzeltici işlem tesis edilmiştir.

 

            Söz konusu kararın iptali istemiyle, Nif-Tem Temz. Malz.–5M Sos. Hiz. San. Tic. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.11.2012 tarihli ve 2012/1435 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup 07.01.2013 tarihli ve 2013/MK-5 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2012 tarihli ve 2012/UH.III-686 sayılı kararının iptaline,

           2) Anılan Mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda söz konusu itirâzen şikâyet başvurusunun tekrar incelenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/110-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

            İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Anadolu İkram Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin yaklaşık maliyetten %20 oranında kâr düşülmesi sonucunda bulunan tutardan yüksek olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

            (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

            b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

            c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

            ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

            d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

            Esas alınır.

            (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler…” hükmü,

 

            Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmelik’in “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığım da dikkate alınır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2012-2013-2014 Yılları Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            30.01.2012 tarihli ve 2012/UH.III-686 sayılı Kurul kararında “…İhale konusu “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet işi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş bir sınır değer veya sorgulama kriteri bulunmamakla beraber, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin kriterin, bu tür ihalelerde de uygulanabileceği düşünülmektedir. 

 

Bu durumda, personel çalıştırılmasına dayalı olan ya da olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin içerisindeki kâr ve genel giderlerin %20 olduğu olarak kabul edilerek, teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak belirtilmesi gereken diğer bir husus da idarenin aşırı düşük teklif istenilecek isteklilerin belirlenmesinde esas aldığı Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesi, sağlık kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında azami işçi sayısının tespiti ve bu kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi ile kâr oranlarına ilişkin olup personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işler açısından her hangi bir düzenleme getirmediğidir.

 

10.320.405 TL’lik yaklaşık maliyetten %20 olarak kabul edilen kâr ve genel giderlerin düşülmesi sonucunda 8.600.337,50 TL’ye ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde,  inceleme konusu ihalede, 9.218.400TL’lik teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar gereğince teklif fiyatları kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde olan Canlar Taah. Paz. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Avşaroğulları Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. – Eren Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Efor Medikal Cih. Paz. Tabldot. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabii tutulmasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, idarece aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Canlar Taah. Paz. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Avşaroğulları Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. – Eren Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Efor Medikal Cih. Paz. Tabldot. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukârıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Anadolu İkram Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş., Canlar Taah. Paz. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Avşaroğulları Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. – Eren Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Efor Medikal Cih. Paz. Tabldot. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir….” denilmektedir.

 

          Anılan Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen idare tarafından 14.02.2012 tarihli bir düzeltme kararının alındığı ve ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük teklif sahibi Canlar Taah. Paz. İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Avşaroğulları Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.–Eren Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

          Söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle, Nif-Tem Tem. ve Malz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.– 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elektronik Tekstil Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından Ankâra 14. İdare Mahkemesinin 2012/531 sayılı esasında dava açılmış olup 15.11.2012 tarihli ve 2012/1435 sayılı kararla “…Dava konusu olayda; her ne kadar dava konusu Kurul kararında personel çalıştırılmasına dayalı olan ya da olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin içerisindeki kâr ve genel giderlerin %20 olarak kabul edilerek, buna göre 10.320.405- TL’lik yaklaşık maliyetten %20 olarak kabul edilen kâr ve genel giderlerin düşülmesi sonucunda 8.600.337,50- TL’ye ulaşılmış ve teklif fiyatları kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren firmaların tekliflerin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ise de; davalı idarece söz konusu ihalede yaklaşık maliyet hesaplanırken yaklaşık maliyet içerisinde yer alan kâr marjının ne kadar olduğu araştırılıp somut olarak ortaya konulduktan sonra itirazen şikayet başvurusunda bulunan isteklinin teklif bedelinin, yeniden belirlenecek kârsız yaklaşık maliyetin altında olup olmadığına göre bir karar verilmesi gerekmektedir.

          Bu durumda; davalı idarece söz konusu ihalede kâr oranının somut olarak ortaya konulmadan varsayıma dayalı olarak yaklaşık maliyet sınır değerinin hesaplanmak suretiyle alınan Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

          Açıklanan nedenlerle; dava konu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine, 07.01.2013 tarihli ve 2013/MK-5 sayılı Kurul kararı ile;

 

          “1) Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2012 tarihli ve 2012/UH.III-686 sayılı kararının iptaline,

           2) Anılan Mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda söz konusu itirâzen şikâyet başvurusunun tekrar incelenmesine” karar verilmiştir.

 

          Bunun üzerine, söz konusu Mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda yeniden esasın incelenmesine geçilmiş olup 24.01.2013 tarihli ve 1770 sayılı yazı ile idareden,

 

          “-İdareniz tarafından yaklaşık maliyet tespit edilirken esas alınan, civar ilçelerdeki hastanelerde benzer nitelikteki işlere ilişkin olarak gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme fiyatları, ticaret odasından alınan fiyatlar ve idarenizin 2011 yılı ihale fiyatı içindeki kâr oranının ne kadar olduğu,

          - Yaklaşık maliyetin tespiti aşamasında diğer kamu hastanelerinden ve ticaret odasından fiyat talep edilirken fiyatların içerdiği kâr oranı hususunda bir araştırma yapılıp yapılmadığı,

          - Sonuç olarak yaklaşık maliyet içindeki kâr marjının ne kadar olduğu” hususları hakkında bilgi talep edilmiştir.

 

          İdareden gönderilen 31.01.2013 tarihli ve 1883 sayılı cevabi yazıda,

 

          “…Yaklaşık maliyet, İzmir Ticaret Odası, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, Konak Doğum Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Devlet Hastanesi, Ege Doğumevi, Kârşıyaka Devlet Hastanesi, Buca Devlet Hastanesi, Tire Devlet Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, kahvaltı (normal), normal yemek (öğle ve akşam), diyet kahvaltı, diyet yemek (öğle ve akşam), diyet ara kahvaltı için öğün fiyatları alınmıştır. Hastanemizin 2011 yılında hizmet aldığı öğün fiyatları da eklenerek toplanan fiyatların ortalaması alınarak yaklaşık maliyet oluşturulmuştur. Bu fiyatlara kâr dahil olduğundan ve Sağlık Bakanlığının hizmet alımlarında %5 kâr marjının aşılmaması yönündeki uyarılar baz alınarak, bulunan toplam yaklaşık maliyet olan 10.320.405,63 TL, %5 kâr oranı dahil olarak düşünülmüştür. Bu fiyatın %5 altına inildiğinde bulunan 9.828.957,74 TL, kârsız yaklaşık maliyet olarak hesaplanmıştır.” denilmektedir.

 

          05.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken, yaklaşık maliyetin tespitinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden fiyat alınmış olması, Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesi’nde hizmet alımlarında kâr marjının %5 olarak öngörülmesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre kâr dâhil 10.320.405,63 TL olarak tespit edilen yaklaşık maliyet, Bakanlığın öngördüğü %5 kâr marjı düşülerek 9.828.957,74 TL üzerinden aşırı düşük teklifler değerlendirilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı, söz konusu ifadelerden Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan fiyatların içerisinde yer alan kâr oranının %5 olduğu kabulü ile hareket edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek tekliflerin tespitine ilişkin bir değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

          07.01.2013 tarihli ve 2013/MK-5 sayılı Kurul kararı sonrasında idareden gönderilen 31.01.2013 tarihli ve 1883 sayılı cevabi yazıda da İzmir Ticaret Odası, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, Konak Doğum Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Devlet Hastanesi, Ege Doğumevi, Karşıyaka Devlet Hastanesi, Buca Devlet Hastanesi, Tire Devlet Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan öğün fiyatları ile idarenin 2011 yılı ihale öğün fiyatlarının ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulduğu, söz konusu öğün fiyatlarının içinde kârın da yer aldığı, Sağlık Bakanlığının hizmet alımlarında %5 kâr marjının aşılmaması yönündeki uyarısı baz alınarak yaklaşık maliyetten %5 oranında kâr tutarının düşülerek kârsız yaklaşık maliyetin hesaplandığı belirtilmiştir.

 

          Yaklaşık maliyetin İzmir Ticaret Odası, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, 10 kamu hastanesinin ve idarenin bir önceki yıl ihale fiyatlarının ortalaması alınarak tespit edildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereğince yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar ile ilgili odalarca belirlenmiş fiyatların esas alınmasında mevzuata herhangi bir aykırılığın bulunmadığı görülmüştür.

 

          Ankara 14. İdare Mahkemesinin 15.11.2012 tarihli ve 2012/1435 sayılı kararında, söz konusu ihalede yaklaşık maliyet hesaplanırken yaklaşık maliyet içerisinde yer alan kâr marjının ne kadar olduğunun araştırılıp somut olarak ortaya konulduktan sonra itirazen şikâyet başvurusunda bulunan isteklinin teklif bedelinin, yeniden belirlenecek kârsız yaklaşık maliyetin altında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiş ise de yaklaşık maliyetin hesaplanmasında esas alınan fiyatların kâr dâhil fiyatlar olduğu, ancak söz konusu kâr oranının somut olarak tespitinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          İdarenin, Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesini esas alarak hastanelerden alınan fiyatların içerisindeki kâr oranının %5 olduğu kabulü ile kârsız yaklaşık maliyeti 9.828.957,74 TL olarak hesapladığı, ancak konusu “Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler” olan söz konusu Genelge’nin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde esas alınacak azami kâr oranı ile ilgili olarak her hangi bir düzenleme içermediği,

 

          İhale konusu “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet türü olmadığı, yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının somut olarak tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının eklenebileceği hüküm altına alındığından, 10.320.405,63 TL olarak belirlenen toplam yaklaşık maliyetin 1,20 oranına bölünmesi sonucu, %20 kâr hariç tutarın asgari 8.600.337,50 TL olabileceği kabulü ile değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, Kamu İhale Kurulu’nun istikrar kazanmış kararları gereğince teklif tutarları kârsız yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalede tüm isteklilerin tekliflerinin kâr hariç yaklaşık maliyet olarak kabul edilmesi gereken 8.600.337,50 TL’nin üzerinde olduğu anlaşıldığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, “teklifinin yaklaşık maliyetten %20 oranında kâr düşülmesi sonucunda bulunan tutardan yüksek olduğu, dolayısıyla kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin yerinde olmadığı” iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, ihale konusu “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet türü olmadığı, yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının somut olarak tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının eklenebileceği hüküm altına alındığından, 10.320.405,63 TL olarak belirlenen toplam yaklaşık maliyetin 1,20 oranına bölünmesi sonucu, %20 kâr hariç tutarın asgari 8.600.337,50 TL olabileceği kabulü ile değerlendirme yapılması gerektiği, Kamu İhale Kurulu’nun istikrar kazanmış kararları gereğince teklif tutarları kârsız yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalede tüm isteklilerin tekliflerinin kâr hariç yaklaşık maliyet olarak kabul edilmesi gereken 8.600.337,50 TL’nin üzerinde olduğu anlaşıldığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

          Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 15.11.2012 tarih ve 2012/1435 esas sayılı kararı üzerine yapılan incelemede, “”yaklaşık maliyet içindeki kâr marjının ne kadar olduğu” idareden sorulmuş olup, 31.01.2013 tarih ve 1883 sayılı cevabi yazıda, “yaklaşık maliyet için İzmir Ticaret Odası, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, Konak Doğum Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Devlet Hastanesi, Ege Doğumevi, Kârşıyaka Devlet Hastanesi, Buca Devlet Hastanesi, Tire Devlet Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, kahvaltı (normal), normal yemek (öğle ve akşam), diyet kahvaltı, diyet yemek (öğle ve akşam), diyet ara kahvaltı için öğün fiyatları alındığı, hastanenin 2011 yılında hizmet aldığı öğün fiyatları da eklenerek toplanan fiyatların ortalamasının alındığı, bu fiyatlara kâr dahil olduğundan ve Sağlık Bakanlığının hizmet alımlarında %5 kâr marjının aşılmaması yönündeki uyarılar baz alınarak, bulunan toplam yaklaşık maliyet olan 10.320.405,63 TL’ye %5 kâr oranının dahil olduğunun düşünüldüğü, tespit edilen yaklaşık maliyetten %5 firma kârı düşüldüğünde kârsız yaklaşık maliyetin 9.828.957,74 TL olarak hesaplandığı, 05.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında da “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken, yaklaşık maliyetin tespitinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden fiyat alınmış olması, Sağlık Bakanlığının 2010/43 sayılı Genelgesi’nde hizmet alımlarında kâr marjının %5 olarak öngörülmesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre kâr dâhil 10.320.405,63 TL olarak tespit edilen yaklaşık maliyet, Bakanlığın öngördüğü %5 kâr marjı düşülerek 9.828.957,74 TL üzerinden aşırı düşük teklifler değerlendirildiği” ifade edilmiştir.

          Söz konusu ifadelerden Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan fiyatların içerisinde yer alan kâr oranının %5 olduğu kabulü ile hareket edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek isteklilerin belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Kurul çoğunluğunca, “Kamu İhale Kurumunun istikrar kazanmış kararları gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı olan ya da olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin içerisindeki kâr ve genel giderlerin %20 olduğu kabul edilerek, teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir.” gerekçesine dayanılarak alınan kararda, yaklaşık maliyetten %20 kâr düşülerek bulunan 8.600.337,50 TL üzerinden aşırı düşük yapılması gerektiği vurgulanmış ve bu durumda, 8.600.337,50 TL altında hiç teklif verilmediğinden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Kurulun istikrar kazanmış kararları, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca hizmet alımlarında yaklaşık maliyet içerisinde en fazla %20 kâr olabileceği düzenlemelerinden hareketle, yaklaşık maliyet içerisinde kâr oranı belirlenmemişse %20 kâr olduğu kabulünü içermektedir.

 

İdari Yargının yerleşik kararlarında da belirtilen genel bir ilke olarak, idari işlemlerin gerekçesiz olamayacağı, ancak işlemde yeterince ayrıntılı yazılmasa da şikâyet, itiraz veya dava üzerine idarenin işlemlerinin gerekçesinin, işlemin sebepleri ve delilleriyle ve tesis edildiği anda bu gerekçenin varlığında kuşku duyulmayacak derecede ispatlanması durumunda işlemin hukuken sakatlanmayacağı ve idarenin açıklamasına itibar edilmesi gerektiğidir.

 

İdarenin, Sağlık Bakanlığı tarafından 2010/43 sayılı genelgesinde, hizmet alımlarında kâr marjının %5 olarak öngörüldüğü hususunun kabul edilerek, hesaplanan yaklaşık maliyet içinde %5 kârsız yaklaşık maliyet ile aşırı düşük teklif sorgulaması yaparak ihaleyi sonuçlandırması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

İhalede öğün başına verilen kârlı teklif bedellerinin, idarece esas alınan öğün başına %5 kâr içeren maliyet bedelinden düşük olması durumu da kârsız yaklaşık maliyete ilişkin idare yaklaşımının doğruluğunu göstermektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet olan 9.828.957,74 TL’nin altında teklif verip de aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren isteklilerin açıklamalarının değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul