• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-940
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :68
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-940
Şikayetçi:
 Transvaro Elektron Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DEREBOYU CAD. ÇALIŞKAN SOK. NO:4 HALKALI/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, Semızkumlar Mevkii İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2313
Başvuruya konu ihale:
 2012/193718 İhale Kayıt Numaralı "Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 01/01/2013 İle 31/12/2013 Arası Bakım Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adalet Bakanlığı Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğütarafından 27.12.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 01/01/2013 ile 31/12/2013 Arası Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret  A.Ş.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2313sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/361sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilk oturumda teklif zarfı içerisinde iş deneyim belgesinin sunulmadığı, söz konusu belgenin sonradan idareye verildiği, idarece ilk oturumda iş deneyim belgesinin eksik olduğuna ilişkin bir tutanak düzenlenmediği, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece bu yönde bir işlem tesis edilmediği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sonradan sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve belge tutarının yetersiz olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve hizmet alımları uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Ceza İnfaz Kurumlarının elektronik güvenlik sistemleri yapım, bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Silivri 8 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Yedek Parça Dahil 01/01/2013 İle 31/12/2013 Arası Bakım Onarım İşi olduğu, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ve pazarlık usulü (21-f) ile gerçekleştirilen ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihalenin ikinci oturumda en düşük fiyat teklifini sunan Mavi Güv. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Transvaro Elek. Al. San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında benzer işe ilişkin olarak “Ceza İnfaz Kurumlarının elektronik güvenlik sistemleri yapım, bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir””  düzenlemesine yer verilerek istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 40' ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaledeki ilk teklifinin 180.000 TL olduğu dikkate alındığında anılan şartname maddesi uyarınca asgari iş deneyim tutarının 72.000 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesindebenzer iş “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” şeklindetanımlanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Mavi Güv. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 3 adet iş deneyim belgesinin sunulduğu, ihale komisyonu tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer alan iş deneyim belgesine ilişkin kısımda “var” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Sunulan belgelerden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince düzenlenen 25.11.2008 tarihli ve 30475 sayılı iş bitirme belgesinde, işin adının “2008 mali yılı hastanemiz C Blok Kamera Sistemin Yenilenmesi, Hastanemiz Bahçesi ve Ahmetli Şubemize İlave Kamera Sisteminin Kurulması Yapım İşi”, sözleşme tarihinin 21.07.2008,  belge tutarının ise 105.220,00 TL olarak belirtildiği, anılan belgeye konu işin türünün “Hastane” kamera sisteminin yenilenmesi olduğu, söz konusu istekli tarafından sunulan diğer iş deneyim belgesinin PTT Genel Müdürlüğünce düzenlenen 24.11.2009 tarihli ve 6676 sayılı iş bitirme belgesi olduğu, işin adının “2375 adet Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Alımı”, sözleşme tarihinin 03.11.2008,  belge tutarının ise 4.496.000,00 USD olarak belirtildiği, anılan belgeye konu işin PTT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yer verilen benzer işe ilişkin düzenlemeye süresi içerisinde bir şikâyet başvurusu olmadığı, söz konusu düzenlemede işin gerçekleştirilmesi öngörülen yerin “Ceza İnfaz Kurumları”, işin türünün ise“güvenlik sistemleri yapım, bakım ve onarımı” olduğu bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler uyarınca söz konusu belgelerin geçerli bir iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, anılan istekli tarafından sunulan üçüncü iş deneyim belgesinin İzmir 1 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca düzenlenen 28.12.2012 tarihli ve 540 sayılı iş bitirme belgesinin olduğu, işin adının “32 adet güvenlik kamerası malzeme ve montajı ile 40 adet güvenlik monitörü alım ve montajı”, sözleşme tarihinin 07.12.2011, belge tutarının ise 71.496,96 TL olarak belirtildiği, her ne kadar anılan belgeye konu işin ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun şekilde ceza infaz kurumunda gerçekleştirildiği, belge tutarının ise güncelleştirme sonucunda teklif bedelinin %40’ının üzerinde (74.074,16 TL) olduğu görülse de; ihale dokümanında yer verilen benzer işe ilişkin düzenlemede işin türünün “güvenlik sistemleri yapım, bakım ve onarımı” olduğu, ayrıca belgenin düzenlenme tarihinin 28.12.2012, İzmir 26. Noterliği tarafından onaylanma tarihinin 31.12.2012, ihalenin ise bu tarihlerden önce 27.12.2012’de yapıldığı, dolayısı ile ihale tarihinden sonra düzenlenen bir iş deneyim belgesinin değerlendirilmeye alınarak ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılamayacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun bir iş deneyim belgesinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mavi Güv. Elek. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul