En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-942
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :70
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-942
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MUSTAFA KEMAL MAH. 2141.SOK. NO:31/5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Görükle Izmır Yolu 16059 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1737
Başvuruya konu ihale:
 2012/155333 İhale Kayıt Numaralı "955 Kişilik Nitelikli Personel İle Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezitarafından 29.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “955 Kişilik Nitelikli Personel İle Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hi. Bi. İş. Ot İn. San. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/293sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif cetvelleri incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Doğuş Sos. Hiz. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif cetvelinde yer alan 265 işçi ve 10 işçiye ilişkin iş kalemlerinde belirlenen tutarın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin söz konusu kalemler için belirlediği tutardan yüksek olduğu, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliye ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırdığı, bu durumun nedeninin anılan isteklilerin tekliflerinin kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olması olduğunun ihale komisyonu kararından anlaşıldığı, oysa ki idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak isteklilerin ihaleye sunulan teklif cetvellerinde yer alan her bir kalemin idarece ilgili kalemler için öngörülen yaklaşık maliyet tutarı ile kıyaslanarak tespit edilmesi gerektiği, bir başka deyişle teklif cetvellerinde yer alan iş kalemlerinin bazıları için öngörülen tutarın idarenin söz konusu kalemler için öngördüğü yaklaşık maliyetten düşük olabileceği ve bu durum nedeniyle isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “...sözleşme kapsamında yapılacak iş ilavesi ve iş eksikliği olması halinde kullanılmak üzere otobüs, midibüs ve minibüs sefer bedelleri ayrıca liste halinde ihale teklif zarfında yer alacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı, istekliler tarafından teklif zarflarında sunulan yol bedellerine ilişkin fiyatlar ile teklif cetvellerinde yer alan fiyatların karşılaştırılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmeliğin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde  “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde 78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

            “78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir…”açıklaması,

 

Anılan Tebliğin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“…79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. istekliler tekliflerine ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerini dahil edeceklerdir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bu Hizmet kapsamında çalıştırılacak işçilerin ücretleri brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca Bakanlar Kurulunca belirlene sadece asgari ücret fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı 28.04.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8. maddesine göre hesaplanacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalıştırılacak personel sayıları ve gün sayıları aşağıda listede belirtilmiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenektir. Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Tatil Günleri Çalışacak Personel:

Personel Sayısı 300

Tatil Gün Sayısı 14,5

Toplam Gün Sayısı 4350

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

yol giderleri ayni olarak yükleniciye aittir.

yol giderleri: 680 kişi için aylık gün sayısı 22 (yirmi iki) dir.

yol giderleri: 275 kişi için aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) dır.

yol: yüklenici; ulaşım hizmetini, servis kiralayarak ya da bizzat kendi servis araçları ile yürüterek sağlayacaktır. günlük yol güzergahları teknik şartname ekinde sunulmuştur (sözleşme kapsamında yapılacak iş ilavesi ve iş eksikliği olması halinde kullanılmak üzere otobüs, midibüs ve minibüs sefer bedelleri ayrıca liste halinde ihale teklif zarfında yer alacaktır).

yemek idaremiz tarafından hasta yemeğinden ücretsiz olarak verilecektir.

giyecek idaremiz tarafından karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı 910 KİŞİ İÇİN %1 ( yüzde bir) dir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı 45 kişi yardımcı teknik hizmetler elemanı için %3 ( yüzde üç) tür.”düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Başvuruya konu ihalenin “955 Kişilik Nitelikli Personel ile Hizmet Alım İşi” olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 9 isteklinin katıldığı, idare tarafından kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren 2 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu isteklilerin sorgulamaya cevap vermedikleri, ihalenin kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki ilk teklif bedelinin sahibi Doğuş Sos. Hiz. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde tekliflerin Kanun’un 37’inci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen teklifler reddedilmeden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı, ayrıca Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespitinde sınır değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu ve ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespitinde sınır değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu, şikâyete konu ihalenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.2’nci maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu, bu çerçevede idare tarafından yaklaşık maliyetin kârsız bedelinin altında kalan 2 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinde ve söz konusu istekliler tarafından açıklama sunulmaması üzerine ihalenin kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki ilk teklif bedelini sunan Doğuş Sos. Hiz. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin belirlenmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından şikâyet dilekçesinde yer alan, ihale üzerinde bırakılan Doğuş Sos. Hiz. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif cetvelinde yer alan 265 işçi ve 10 işçiye ilişkin iş kalemlerinde belirlenen tutarın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin söz konusu kalemler için belirlediği tutardan yüksek olduğu ayrıca istekliler tarafından öngörülen ayni yol bedellerinin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler dikkate alınarak sorgulanması gerektiği yönündeki iddialarına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı düşük tekliflerin ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan toplam teklif bedellerinin esas alınması gerektiği ve kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulamayacağı anlaşıldığından, idarece tesis edilen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, dolayısı ile isteklilerden teklif bedelleri içerisinde yer verilen ayni yol giderlerine ilişkin herhangi bir açıklama talep edilmeden ihalenin sonuçlandırılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul