• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-971
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :17
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.III-971
Şikayetçi:
 Çms İnşaat Temizlik Akaryakıt Otomotiv İnsan Kaynakları Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti., İNALOĞLU CAD. ECE APT. ALTI NO:21/A DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 13 Mart Mahallesı Emnıyet Caddesı 0 47100 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3567
Başvuruya konu ihale:
 2012/189721 İhale Kayıt Numaralı "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 2013 Yılı Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin İl Emniyet Müdürlüğütarafından 09.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 2013 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çms İnşaat Temizlik Akaryakıt  Otomotiv İnsan Kaynakları  ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 23.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.01.2013 tarih ve 3567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/520 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem.  San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelleri işin miktarına bölündüğünde işçilik bedeli için teklif edilen birim fiyat olarak elde edilen sayının virgülden sonraki kısmının 3 basamaktan oluştuğu, oysa işçilik kalemlerinin birim fiyatlarının virgülden sonraki kısmının 2 basamağa yuvarlanarak yazılması gerektiğinden anılan isteklilerin teklif bedellerinde aritmetik hata bulunduğu,

 

           
2 ) Teklif fiyata dahil olan giderler dikkate alındığında ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamına eşit olduğundan teklifinde giyim gideri öngörülmediği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu hizmetin miktarı ve türü İdari Şartname ekinde,

 

Sıra No

            Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personeli

Kişi

28,00

11

 

şeklinde, birim fiyat teklif cetvelinde ise,

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

Miktarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personeli

Kişi

28

11

 

 

şeklinde belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19.1’inci maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, her bir iş kaleminin miktarı idarece belirlenerek birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmektedir. İsteklilerce ihale konusu işin teklif edilen birim fiyatlar ile idarece belirlenen miktarların çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden yapılması taahhüt edilmektedir. Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki rakam teklif edilen birim fiyat ile çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde ise birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı açıklaması bulunmaktadır.

 

Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem.  San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinde yer alan birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde, teklif tutarının temizlik personeli için 1.502,005 TL olarak teklif edilen birim fiyatın işçi sayısı ve ay sütununda belirlenen miktarlar ile çarpılarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5.2.1’inci maddesinde “İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, isteklilerce teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerekmektedir. Bu durumda anılan isteklilerin teklif tutarlarının değiştiği, dolayısıyla anılan isteklilerin tekliflerinde aritmetik hata bulunması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 2013 Yılı Temizlik Hizmet Alımı” olarak belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde,

 

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç, sigorta ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, ekipman ve makine bakım onarım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bu iste çalıştırılacak personele asgari ücretten ödeme yapılacaktır. Personel haftada 45 saat çalışacak ve Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yol gideri Çalıştırılacak her bir personele; aylık 26 gün üzerinden, günlük brüt (2,80-TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin aylık 26 gün üzerinden yemek gideri günlük brüt (6,07-TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Giyecekler teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmak kaydı ile yılda bir defa ayni olarak verilecektir. Bu giderlerin tümü teklif fiyatına dahildir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (yüzde bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı, Sözleşme Tasarısının 9.1’inci maddesinde işe başlama tarihinin 01.02.2013, bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olarak belirtildiği,

 

Teknik Şartname Ek 1'de ise temizlik personeline yılda bir kez ayni olarak verilecek pantolon ve iş önlüğünden oluşan elbisenin özelliklerinin belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde;

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78’inci maddesindeki açıklamalar dikkate alındığında, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 79’uncu maddesinde;

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

….

79.5 Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin 28 adet temizlik personeli ile 11 ay boyunca yürütüleceği, 28 adet temizlik personeline brüt asgari ücret ile ayda 26 gün üzerinden günlük 2,80 TL yol ücreti ve ayda 26 gün üzerinden günlük 6,07 TL yemek ücretinin nakdi olarak ödeneceği, çalışan personele ayni olarak verilecek pantolon ve iş önlüğünden oluşan elbisenin teklif fiyata dahil olduğu ve ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın %1,0 olduğu anlaşıldığından, ihale konusu işteki aşırı düşük teklif açıklamasına konu unsurun kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti, kıyafet gideri ile asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanındaki teklif fiyata dahil olan giderler ile idarece belirlenen kişi başı kıyafet gideri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının 464.682,68 TL olduğu, teklif fiyata dahil olan giderlerin yalnızca asgari işçilik maliyetinden oluştuğu göz önüne alındığında bu tutarın kâr hariç yaklaşık maliyete eşit olduğu, kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının ise 462.616,00 TL olduğu belirlenmiştir.

 

İdarece 7 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu isteklilerden biri hariç tüm isteklilerin açıklama verdiği ve verilen tüm açıklamaların idarece uygun bulunması üzerine ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunan Veysi Çiftçi üzerinde bırakılmasına, yine aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunan Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Veysi Çiftçi’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

462.616,00 TL olan teklif bedelinin idarece belirlenen kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplama eşit olduğu,

 

Aylık işçilik maliyetinin KİK İşçilik Modülü üzerinden 1.502,00 TL olarak hesaplandığı, söz konusu tutara brüt asgari ücretin, ayda 26 gün üzerinden nakit olarak ödenecek olan günlük 6,07 TL yemek ücreti ile günlük 2,80 TL yol ücretinin, bir işçi için 0,02 TL olarak öngörülen toplam giyim bedelinin, %1 oranında hesaplanan sigorta risk priminin ve toplam işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin dahil olduğu,

 

28 adet pantolon ve 28 adet iş önlüğünden oluşan kıyafet giderinin proforma fatura ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanağı (EK-O.5) sunularak tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, proforma faturadaki fiyatların tutanaktaki fiyatlar ile uyumlu olduğu,

 

Her ne kadar istekli tarafından KİK İşçilik Modülü kullanılarak işçilik maliyeti hesaplansa da KİK İşçilik Modülünün bilgi amaçlı olduğu ve teklif bedeli içerisinde kişi başı 0,02 TL kıyafet gideri öngörülmesi ile hiç kıyafet gideri öngörülmemesi halinde KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesi nedeniyle isteklinin teklif bedeli içerisine kıyafet giderinin yansımamış olduğu,

 

Dolayısıyla anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Veysi Çiftçi, Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem.  San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Teklif fiyata dahil olan giderler dikkate alındığında ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamına eşit olduğundan teklifinde giyim gideri öngörülmediği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,” şeklindedile getirdiği ikinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci ve ikinci iddiası kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurulca uygun görülmeyen Veysi ÇİFTÇİ ile Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurulca uygun görülmeyen Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurulca da uygun görülen Çms İnşaat Tem. Akaryakıt  Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taahüt San. Tic. Ltd. Şti., Paytem İnş. Tem. Elek. Medikal San. Tic. Ltd. Şti., Davutoğulları Maden. Güvenlik Hiz. İnş. Tem. Yem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin;aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurulca “teklif bedeli içerisinde kıyafet giderinin bulunmadığı” gerekçesiyleuygun görülmeyenVeysi ÇİFTÇİtarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 28 adet iş önlüğü için 0,28 TL ve 28 adet pantolon için 0,28 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,56 TL fiyat öngören Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plastik geri Dönş. Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 02.01.2013 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesindeki eşit muamele yönünden yapılan incelemeye göre;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “teklifinde aritmetik hata olduğu” gerekçesiyle uygun görülmeyen Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 28 adet iş önlüğü için 0,02 TL ve 28 adet pantolon için 0,03 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,40 TL fiyat öngören Aliya Tekstil İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 09.01.2013 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “teklifinde aritmetik hata olduğu” gerekçesiyle uygun görülmeyen Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 28 adet iş önlüğü için 0,02 TL ve 28 adet pantolon için 0,02 TL olarak belirtildiği Helezon Tekstil Gıda Ürn. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 02.01.2013 tarihli maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun olarak kabul edilen Çms İnşaat Tem. Akaryakıt  Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 28 adet iş önlüğü için 0,05 TL ve 28 adet pantolon için 0,05 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 2,80 TL fiyat öngören Kahraman Temizlik tekstil-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 08.01.2013 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun olarak kabul edilen Paytem İnş. Tem. Elek. Medikal San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 28 adet iş önlüğü için 0,01 TL ve 28 adet pantolon için 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,56 TL fiyat öngören Berat Giyim-Berat MAN tarafından istekli adına tanzim edilen 08.01.2013 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun olarak kabul edilen Davutoğulları Maden. Güvenlik Hiz. İnş. Tem. Yem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 28 adet iş önlüğü için 0,45 TL ve 28 adet pantolon için 0,45 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 25,20 TL fiyat öngören Kısmetim İş Elbiseleri Konfeksiyon-Gamze YOKUŞBAŞ tarafından istekli adına tanzim edilen 08.01.2013 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

           

            Değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci ve ikinci iddiası kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre; ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurulca bir başka gerekçe ile uygun görülmeyen Veysi ÇİFTÇİ ile Beşkat İletişim Gıda Tarım Nak. Orman Ürünleri İnş. Tekstil Elektrik Petrol Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurulca bir başka gerekçe ile uygun görülmeyen Çelikler İnş. Nak. Elek. Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçelerin de, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulun çoğunluk karar gerekçeleri içinde yer alması gerektiği,diğer yandan, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurulca da uygun görülen Çms İnşaat Tem. Akaryakıt  Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taahüt San. Tic. Ltd. Şti., Paytem İnş. Tem. Elek. Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve Davutoğulları Maden. Güvenlik Hiz. İnş. Tem. Yem. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin de belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu husus dışında Kurulca alınan“düzeltici işlem belirlenmesine”  niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


 

EK GEREKÇE

 

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Veysi Çiftçi’nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Karaefe İnş. Taah. Nak. Hurda Plastik Geri Dön. Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 28 kişinin giyim bedelinin kişi başı 0,02 TL olduğunun belirtildiği, , proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Karaefe İnş. Taah. Nak. Hurda Plastik Geri Dön. Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Kadifekale/İzmir Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun da anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Teklif fiyata dahil olan giderler dikkate alındığında ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamına eşit olduğundan teklifinde giyim gideri öngörülmediği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,” şeklindedile getirdiği ikinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı hususunda Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki Kurulca verilen karar gerekçesine katılmakla beraber, başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurulca “teklif bedeli içerisinde kıyafet giderinin yansıtılmadığı” gerekçesiyleuygun görülmeyenVeysi ÇİFTÇİ’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

İhale dokümanındaki teklif fiyata dahil olan giderler ile, idarece belirlenen kişi başı kıyafet gideri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının 464.682,68 TL olduğu, teklif fiyata dahil olan giderlerin yalnızca asgari işçilik maliyetinden oluştuğu göz önüne alındığında, bu tutarın kâr hariç yaklaşık maliyete eşit olduğu, kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamının ise 462.616,00 TL olduğu belirlenmiştir.

 

Veysi Çiftçi tarafından, aylık işçilik maliyetinin KİK İşçilik Modülü üzerinden 1.502,00 TL olarak hesaplandığı, söz konusu tutara brüt asgari ücretin, ayda 26 gün üzerinden nakit olarak ödenecek olan günlük 6,07 TL yemek ücreti ile günlük 2,80 TL yol ücretinin, bir işçi için 0,02 TL olarak öngörülen toplam giyim bedelinin, % 1 oranında hesaplanan sigorta risk priminin ve toplam işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşeme ve genel giderleri dahil olacak şekilde 462.616,00 TL’lik teklif bedelinin oluşturulduğu, bu bedelin idarece belirlenen kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplama eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından, 28 adet pantolon ve 28 adet iş önlüğünden oluşan kıyafet giderinin proforma fatura ile ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanağı (EK-O.5) sunularak tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, proforma faturadaki fiyatların tutanaktaki fiyatlar ile uyumlu olduğu şeklinde giyime ilişkin sunulan proforma faturanın Tebliğe uygun olarak verildiği ve proforma faturada giyim için bedel öngörüldüğü bu durumda, işçilik hesabının KİK İşçilik Modülü üzerinden yapıldığı ve bu hesaplamaya da, giyim için tevsik edilen proformadaki bedelinin katıldığı hususu ile, teklif bedeli içerisinde kişi başı 0,02 TL kıyafet gideri öngörülmesi ile hiç kıyafet gideri öngörülmemesi halinde KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesinin isteklinin iradesi dışında gelişen bir durum olduğu hususları bir arada ele alındığında, giyimin somut olarak tevsik edilerek sunulduğu ve hesaplamalara dahil edilerek teklif tutarının hesaplandığı ve sonucun değişmediği bu durumda, isteklinin “teklif bedeli içerisinde kıyafet giderinin bulunmadığı” gerekçesi ile, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki Kurulun çoğunluk karar gerekçesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre; Veysi ÇİFTÇİ’nin, “giyimin somut olarak tevsik edilerek sunulduğu ve giyim maliyetinin KİK İşçilik Modülü üzerinden yapılan hesaplamaya da dahil edildiği” şeklinde yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu, bu nedenle, anılan isteklinin “teklif bedeli içerisinde kıyafet giderinin bulunmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki Kurulun çoğunluk karar gerekçesinin yukarıda belirtilen gerekçelere göre yerinde olmadığı değerlendirildiğinden, bu iddiaya ilişkin olarak, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiğiyönündeki düşüncem ile, bu husus dışında birinci iddia kapsamında Kurulca alınan“düzeltici işlem belirlenmesine”  niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Mehmet Zeki ADLI

                                                                                                                                                          Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul