• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-975
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :21
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.III-975
Şikayetçi:
 İvme Bilişim Ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti., ANKARA YOLU CAD. TÜZE İŞ MERKEZİ NO:36/15 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Alaattın Mahallesı Menekse Sokak 16040 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3466
Başvuruya konu ihale:
 2012/135732 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Veri Kayıt Elemanı Hizmeti Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesitarafından 19.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Veri Kayıt Elemanı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.01.2013tarih ve 3466sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/502sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; BURULAŞ tarafından kendilerine verilen 20.07.2012 tarihli ve 2561-8 sayılı yazı ile Kurumsal Akıllı Bukart ücretinin KDV dahil 15,00 TL KDV hariç 12,7118 TL olduğunun bildirildiği, bu yazının 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-5003 sayılı Kurul Kararı’nda yanlış yorumlandığı, söz konusu yazıda belirtilen fiyatın 2 kart bedelinin fiyatı olduğu, dolayısı ile taraflarınca sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmamasına yönelik değerlendirmenin hatalı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, Onat Temizlik Bilgi İşlem İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti  tarafından 07.12.2012 tarih ve 40316 sayı  ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile “İhale komisyonu tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan giyim bedeline ilişkin proforma fatura üzerinde faturayı düzenleyen firmaya ait vergi dairesi ve vergi numarası olmamasına ve maliyet/satış tespit tutanağında da yanlış vergi numarası olmasına rağmen Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.6.1'inci maddesi kapsamında bilgi eksikliği tamamlatması yolu ile söz konusu eksikliklerin tamamlatıldığı, ancak anılan Tebliğ maddesinin teklif dosyasında yer alan belgelere münhasır olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamalarına verilen açıklamalar kapsamındaki belgeler için geçerli olmadığı, ayrıca tamamlatılan eksikliklerin Vergi Usul Kanunu'na göre faturalar ve faturaları açıklayıcı tüm belgelerin asli unsurları olması nedeni ile de söz konusu uygulamanın anılan Tebliğ maddesine aykırı olduğu; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif ile ihale konusu işin tamamlanamayacağı, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun açıklama yapmasının mümkün olmadığı,” iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine alınan 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-5003 sayılı Kurul kararında; “…Öte yandan, İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yol bedelinin açıklanmasında atıfta bulunulan “Kurumsal İndirimli BuKART Kullandırılması Yönergesi”nin, …  şeklinde düzenlendiği,

 

Yönergeye göre bu imkandan yararlanacak firmaların Burulaş Bilet Sistemleri Müdürlüğünden Kurumsal İndirimli BuKART kullandıracağı kişi sayısının iki katı resimli BUKAB (Bursa Kurumsal İndirimli BuKART) almaları gerektiği, dolayısı ile başvuru konusu işte 70 kişi çalıştırılacağı göz önüne alındığında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 70 x 2 = 140 adet kart satın alınmasının öngörülmesi gerektiği, oysa İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde kart bedelinin 70 kişi x 12,7118 TL = 889,8260 TL olarak hesaplandığı ve üzerine % 3 sözleşme gideri de eklenmek suretiyle 916,5208 TL olarak teklif fiyata dahil edildiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından öngörülen yol bedeline ilave kart bedelinin eksik hesaplandığı (öngörülen bedelin iki katı bedel hesaplanması gerekirken), bu nedenle anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca uygun bulunmasında netice itibarı ile mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının, düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir. hususlarına yer verilerek, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesinekarar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Kanunun 57’nci maddesinde, şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların yukarıda yer verilen 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-5003 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Belirtilen nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’ üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul