• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-979
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.III-979
Şikayetçi:
 Ortem Temizlik İnş. Taahhüt Hafriyat Nakliye Mühendislik Müşavirlik Turizm Madencilik Tic. Ve San. A.Ş., ÜÇEVLER MAH. TANAY CAD. ESRA SOK. NO:12/5 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Belediye Başkanlığı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü), Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi No:38 48700 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43845
Başvuruya konu ihale:
 2012/147262 İhale Kayıt Numaralı "01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında Marmaris Belediyesi Sınırları İçerisindeki Park Bahçe Ve Yeşil Alanların Her Türlü Bakım, Onarım Ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Marmaris Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 14.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında Marmaris Belediyesi Sınırları İçerisindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanların Her Türlü Bakım, Onarım Ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortem Temizlik İnş. Taahhüt Hafriyat Nakliye Mühendislik Müşavirlik Turizm Madencilik Tic. ve San. A.Ş.nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43845sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5250sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş  deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı, anılan isteklinin Çeşme Belediyesinin ihalelerine katıldığı, EKAP üzerinden yaptıkları araştırmada tamamlanmış görünen en yüksek sözleşme bedelli hizmet alımı işinin 2011/10425 İKN'li “Belediye sınırları içinde bulunan park bahçe cadde ve sokaklarda katı atık toplatılması ve temizleme işi için 30 adet vasıfsız işçi kiralanması” işine ait olduğu, deneyim belgesine konu işle ilgili ihale dokümanı incelendiğinde benzer iş olarak kabul edilecek işler ve ihale konusu iş kapsamında bulunmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48'inci maddesine göre belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının dikkate alınamayacağı, ayrıca belgeye konu sözleşmenin götürü bedel olduğu ve yasal olarak iş artışı yapılamayacağı, isteklinin teklif tutarı ile belgeye konu sözleşmenin güncel tutarı esas alındığında belgenin tutar yönünden de yetersiz olduğu, Kurulun 2011/UH.III-2898 sayılı kararının da bu yönde olduğu,

 

           
2 ) İdare tarafından yaklaşık maliyetin 1.256.389,60 TL ve komisyon huzurunda yapılan birinci oturumda kâr oranının sözlü olarak %20 olarak belirtildiği, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olacağı,

 

            Sonuç olarak sunulan iş bitirme belgesinin belgeyi düzenleyen idareden tutar ve içerik olarak teyit edilmesi, uygun olması durumunda teklifin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesinde sayılan hükümlere göre bir açıklamanın yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihale, Marmaris Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi sınırları içerisindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanların her türlü Bakım, Onarım ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı” işi olup, birim fiyat üzerinden ihaleye çıkarıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı, “Marmaris Belediyesi sınırları içerisindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanların her türlü Bakım, Onarım ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı” olarak düzenlenmiş,

 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinde “istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması” gerektiği belirtilerek,

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, “Kamu veya özel sektöre taahhüt olarak gerçekleştirilmiş park, bahçe, yeşil alan, refüj düzenlemesi hizmet alımı işleri” nin ihalede benzer iş olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

 

Teknik Şartname incelendiğinde,

 

1’inci maddesinde ihale konusu işin niteliğinin, Marmaris Belediyesi sınırları içerisindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanların her türlü bakım onarım ve peyzaj düzenleme işlerinde çalışmak üzere, Yaz aylarında 30 park işçisi, 1 marangoz ustası, 1 demirci ustası, 1 ziraat mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 1 saha kontrol amiri olmak üzere 35 personel ve Kış Aylarında 25 park işçisi, 1 marangoz ustası, 1 demirci ustası, 1 ziraat mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 1 saha kontrol amiri olmak üzere 30 personel çalıştırılması ve hizmet kapsamında 1 Sepetli platform ve 1 çift kabin pick-up denetim aracı çalıştırılması hizmet alımı işinin 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 365 takvim günü boyunca yapılması olduğu,

 

2’nci maddesinde işin kapsamının, park, bahçe, yeşil alan, refüj ve çiçekliklerin her türlü bakım, onarım ve peyzaj düzenleme amacı ile personel çalıştırılması ve iş kapsamında gerekli vasıflı personellerin çalıştırılması ve Sepetli platform ve çift kabin pick-up denetim aracı çalıştırılmasından ibaret olduğu,

 

Devamı maddelerinde de çalıştırılacak personelin sayısı, ödemeye esas asgari ücret yüzde fazlası oranları, fazla mesai ile resmi tatil günleri için çalışma öngörülen saat ve gün sayıları gibi teklif fiyata dahil unsurların düzenlendiği, iş süresince yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen giyim-kuşam ve sarf malzemesine (çöp poşeti) ilişkin sayı ve niteliklerin izah edildiği, ayrıca iş kapsamında çalıştırılacak 1 adet Sepetli platform aracı ile 1 adet Çift kabin pick-up denetim aracının yüklenici tarafından karşılanması istenen giderlerinin (amortisman, yedek parça, tamir bakım, yakıt, yağ, sigorta ve diğer giderler ile nakil montaj, demontaj giderleri) açıklandığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde de aynı yönde düzenlemeler bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye iştirak eden dört istekliye ait tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak kabul edildiği, isteklilerden Yeni Doğuş Taş. Gen. Hiz. Tem. Madd. Üret. San. Tic. Ltd. Şti. ile Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif tutarlarının, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu değerlendirmesiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, isteklilerden yalnızca Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamada bulunduğu, sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu kabul edilerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2011/10425 İKN’li “Belediye sınırları içinde bulunan park bahçe cadde ve sokaklarda katı atık toplatılması ve temizleme işi için 30 adet vasıfsız işçi kiralanması” işine ilişkin olarak 02.11.2012 tarih ve 5918 sayı ile düzenlenen Yüklenici – İş Bitirme Belgesi’ni sunduğu, belgede işin tanımının “Belediye sınırları içerisinde bulunan park bahçelerin bakım, onarım, sulama, budama, bitki dikimi cadde ve sokaklarda katı atık toplatılması ve temizleme işi için 30 adet vasıfsız işçi kiralanması” olarak tarif edildiği, sözleşme tarihinin 28.02.2011, kabul tarihinin 04.01.2012, ilk sözleşme bedelinin 392.000,00 TL, gerçekleştirilen iş tutarı/toplam sözleşme tutarı/belge tutarının 470.000,00 TL, %20’lik iş artışı bedelinin ise 78.400,00 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihaleyi gerçekleştiren Marmaris Belediye Başkanlığı ile anılan iş deneyim belgesini düzenleyen Çeşme Belediye Başkanlığı arasında konuya ilişkin iki adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Marmaris Belediye Başkanlığının 13.12.2012 tarih ve 8358 sayılı yazı ile belgenin geçerli olup olmadığı ile geçerli ise park bahçe hizmetlerinin oranının sorulduğu ve son hakediş raporunun talep edildiği, Çeşme Belediye Başkanlığının 17.12.2012 tarih ve 6708 sayılı cevabi yazısı ile belgenin kendileri tarafından verildiği, 30 adet vasıfsız işçinin işin tamamında park bahçelerin bakım onarımı, sulaması, bitki dikimi, temizliği, parklarda bulunan atıkların toplanıp atılması ve parkların içindeki beton zeminlerin süpürülmesi faaliyetlerini yürüttüğü bildirilmiştir.

 

Marmaris Belediye Başkanlığınca 20.12.2012 tarih ve 8481 sayılı yazı ile konuya ilişkin ikinci kez bilgi talep edildiği, bu yazıyla özellikle şikâyetçinin iddiası doğrultusunda belgeye konu hizmet alımının götürü bedel üzerinden ihale edilip edilmediğinin sorulduğu, Çeşme Belediye Başkanlığınca bila tarih ve 6507 sayılı yazıyla cevaben sözleşmenin götürü bedel üzerinden akdedildiği, ancak ilerleyen günlerde mücbir sebepler ve öngörülemeyen durumlar oluştuğundan ek sözleşme yapılmak suretiyle iş artışına gidildiği bildirilmiştir.

 

Nihai olarak idarece iş deneyim belgesinin geçerli olduğu görüşü, yapılan yazışmalara da atıfta bulunularak, karar alma süresi geçtikten sonra verilen 31.12.2012 tarihli şikâyete cevap yazısında da yer almıştır.

 

İş deneyim belgesine ilişkin inceleme kapsamında Kurum tarafından, 21.01.2013 tarih ve 169 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen Çeşme Belediye Başkanlığından detaylı açıklama talep edilmiştir.

 

Çeşme Belediye Başkanlığının 28.01.2013 tarih ve 540 sayılı cevabi yazısında, belgeye konu hizmetin içeriği açıklanmış, sözleşmenin götürü bedel üzerinden imzalandığı belirtilmiş, ancak bölgenin turistik ve tatil bölgesi olması dolayısıyla yaz sezonlarının kalabalık olması sebebiyle personel yetmezliği oluştuğu, bu nedenle hizmetin aksamaması için ek sözleşme (protokol) ile personel artışı ve fazla mesai artışı şeklinde iş artışına gidildiği açıklanmış, dayanak olarak da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan

 

“(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükmünün gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan yazı ekinde gönderilen “Ek Protokol” başlıklı belgeden, iş deneyim belgesine konu işte %20 iş artışının kararlaştırılarak idare ile yüklenici tarafından imza altına alındığı ancak belge üzerinde herhangi bir tarih bulunmadığı anlaşılmaktadır. Protokolün dördüncü maddesinde “Sözleşme bedeli olan 392.000,00 TL’ye ilave edilecek %20’lik iş artışı oranı üzerinden ödeme yapılacaktır” şartının yer aldığı görülmektedir.

 

Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu Yüklenici İş Bitirme Belgesinin,

 

a- İhalede benzer işe uygun olup olmadığı yönünden incelenmesinde:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer işin “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri” ifade ettiği,

 

“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde ise “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, …” istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altındadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde ise,

 

“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

 

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye konu iş, ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklamaları doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olup, park, bahçe, yeşil alan, refüj ve çiçekliklerin her türlü bakım, onarım ve peyzaj düzenlemesi işlerinin personel eliyle yürütülmesini konu edinmektedir. Gerek ihale konusu iş gerekse ihalede yapılan benzer iş tanımı ile iş deneyim belgesine konu olan ve belgede tanımı “park bahçelerin bakım, onarım, sulama, budama, bitki dikimi cadde ve sokaklarda katı atık toplatılması ve temizleme işi için 30 adet vasıfsız işçi kiralanması” şeklinde yapılan işin, nitelik, gerçekleştirilme usulüile personel ve organizasyon gerekleri bakımından birbiriyle örtüştüğü belgenin tetkikinden ve düzenleyen idareyle yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer işe uygun olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

b- Tutar yönünden ihalede aranan koşulları taşıyıp taşımadığı hususunun incelenmesinde:

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde, “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;

 

a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

 

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

           

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

 

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

 

e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

 

Düzenlenir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24’üncü maddesinde ise,

 

“Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

           

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

           

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin Tebliğ’in “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesinde de

 

“26.1. 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan bir hizmet alımı işinde iş artışı yapılması mümkün bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesine göre iş deneyim belgelerinin; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için düzenlenebilmesi mümkün olduğundan, şikâyete konu belge tutarı bakımından yasal olarak ancak idare ile yüklenici arasında bağıtlanan ihale sözleşmesinde yazılı bedelin esas alınması zorunlu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle iş deneyim tutarının tespitinde ve değerlendirmesinde, hangi ad altında yapılırsa yapılsın (ek sözleşme, protokol vb.) iş artışına isabet eden kısmın dikkate alınmaması gerekmektedir.

 

İş deneyim belgesine konu işin sözleşme bedeli 392.000,00 TL olup, Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan Belge Güncelleme Aracı vasıtasıyla güncellenmesi sonucunda güncellenmiş tutarı 437.125,36 TL olarak tespit edilmektedir.

 

Bu tutar anılan isteklinin ihalede sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının altındadır. (Teklif edilen bedelin %50’si: 1.031.906,55 / 2 = 515.953,28 TL)

 

Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, ihalede aranan asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan şikâyete konu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunda, Çeşme Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

             2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibi ikinci iddiasında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olması durumunda, teklifin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olması sebebiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesinde sayılan hükümlere göre bir açıklamanın yapılıp yapılmadığının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idarece teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında bulunan iki istekliye ait teklifin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, 15.11.2012 tarihli yazılarla açıklama talep edildiği, isteklilerden yalnızca Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamada bulunduğu, sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği,  bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yine Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, ihale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği açıklanmıştır. Aynı Tebliğ’in 79.4’üncü maddesinde de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin geçerli olduğunun tespiti halinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması” şeklinde beyan ettiği koşullu/kademeli iddiasının, idarece ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirildiği anlaşıldığından bu kısım itibariyle yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İddianın “sorgulamaya tabi tutulması halinde Tebliğ’e göre bir açıklama yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiği” şeklindeki kısmı bakımından ise,

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi; işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusunun esas yönünden incelenebilmesi için başvurunun öncelikle ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu iddia/iddialarını içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması, diğer bir ifadeyle iddiaların somut delillere ve gerekçelere dayandırılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin “Tebliğ’e göre bir açıklama yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki beyanının somut bir hukuka aykırılık iddiası içermediği dolayısıyla yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı görülmüştür.

 

Aksinin kabulü halinde dahi ihalede bir yeterlik kriteri olan iş deneyimi yönünden ihale üzerinde bırakılan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, inceleme sonucunda geçersizliği tespit edilen teklife yönelik aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme yapılmasının da ihalede esasa etkili bir sonuç doğurmayacağı, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasıyla mevzuata uygun veya aykırı bir aşırı düşük fiyat açıklamasının incelenen ihale bakımından hukuken bir hükmünün kalmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, iddianın bu yönüyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Denizay Yemek Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 02.11.2012 tarih ve 5918 sayılı Yüklenici İş Bitirme Belgesi’nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümünde yer verilen usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla iptal edilmesi hususunun Çeşme Belediye Başkanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul