İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-1063
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :56
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-1063
Şikayetçi:
 Arç Temz.İnş. Güv. Nak Yemek Üretim. Hiz Taah. Tic. Ltd. Şti, İSTASYON CAD. HATAPOĞLU APT. A BLOK KAT : 1 NO : 7 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güllerpınarı Mah.İzzet Azakoglu Cad.No:58 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2013 / 5140
Başvuruya konu ihale:
 2012/130397 İhale Kayıt Numaralı "Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 15.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.02.2013tarih ve 5140sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/686sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalede teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu, ekonomik açıdan birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerden teklif geçerlilik sürelerinin uzatılmasının istenmediği, oysa bu talebin ihale süresi içerisinde yapılması gerektiği, ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular”  başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’da idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir. Kesinleşen ihale kararında isteklilerin tekliflerin ve geçici teminatın geçerlilik süresinin uzatılması hususundaki beyanlarının bildirilmesi talep edilmiştir. Şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçeleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif geçerlilik süresinin dolduğundan bahisle ihalede geçerli teklif bulunmadığını ve ihalenin iptal edilmesini iddia ettiği görülmekle birlikte, Kurulun güncel kararları da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddia konusu hususta hukuki menfaatinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul