• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-1068
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :62
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-1068
Şikayetçi:
 Çeliker Taşımacılık Temizlik Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti., DEFTERDARLIK TANI YANI AKAYLAR İŞ MERKEZİ İŞ KAT : 4 NO : 12 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van İl Orman Ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Selimbey Mah İskele Cadde VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2013 / 5126
Başvuruya konu ihale:
 2012/196814 İhale Kayıt Numaralı "Orman Ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma Ve Milli Parklar) Van 14.Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı İl Şube Müdürlüklerin Emrine 365 Gün(12 Ay) 4 Adet 4X4 Arazili Pick-Up Ve 1 Adet Sedan(Taksi) Tipi Binek Otomobil Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.12.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “4 Adet 4X4 Arazili Pick-Up ve 1 Adet Sedan (Taksi) Tipi Binek Otomobil Kiralama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.02.2013tarih ve 5126sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/685sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede ihale dokümanı satın alma isteklerinin idarece kabul edilmediği, ihale usulünün doğru belirlenmediği ve idare tarafından itirazen şikâyet süreci beklenilmeksizin sözleşme imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde “istekli”, “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”; “istekli olabilecek” ise, “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu kapsamda, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde ise, 04/07/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi ile eklenen ek cümle ile, ilan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, pazarlık usulü ile ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede başvuru sahibinin ihaleye davet edilmediği, buna göre, Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan emredici hüküm kapsamında ihale dokümanının kendisine satılmadığı, ilgilinin istekli olabilecek konumunda bulunmadığı, dolayısıyla, başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul