En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-201
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :58
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-201
Şikayetçi:
 Gökdemir Asfalt Ürünleri Nak. İnş. Taah. Tur. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CAD. NO:119 KAT:3/5 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi , Çaglayan Mah. No: 286/1 Sk. 8 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 164
Başvuruya konu ihale:
 2012/147719 İhale Kayıt Numaralı "2012 - 2013 Yılı 12 Ay 12 Günlük Malzeme Dahil Temizlik Ve Haşere İle Mücadele Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezitarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 - 2013 Yılı 12 Ay 12 Günlük Malzeme Dahil Temizlik ve Haşere ile Mücadele Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/26 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan firmanın işçilik, temizlik malzemesi ve giyim bedeli içim teklif ettiği tutar ile idarenin yaklaşık maliyetinde öngördüğü maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığı, temizlik malzemesi ve giyim bedeli maliyetinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinden idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibince 05.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderilen şikâyet dilekçesinin idare kayıtlarına 12.12.2012 tarihinde alındığı anlaşılmıştır.   Şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 26.11.2012 (kesinleşen ihale kararının bildirim tarihini) tarihini izleyen on gün içinde olmak üzere en geç 06.12.2012 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu (05.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderilen şikâyet dilekçesinin idare kayıtlarına 12.12.2012 tarihinde alındığı), bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul