İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-206
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :64
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-206
Şikayetçi:
 T.M.M.O.B. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI (İdari Mercii Tecavüzü), Av. Kemal ŞAHİN, Paris Cad. No:54/4 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediyesi Plan Ve Proje Müdürlüğü, Anafartalar Mah. Ergen Cad. 2 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 57
Başvuruya konu ihale:
 2011/184551 İhale Kayıt Numaralı "Manisa-Merkez;Çevre Yolu Kuzeyi,Gediz Nehri Arası Halihazır Harita, Nazım İmar Planı,Uygulama İmar Planı, Jeolojik -Jeoteknik Rapor Ve Kentsel Tasarım Avan Projesi Hazırlanması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediye Başkanlığı tarafından 09.12.2011 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Manisa-Merkez; Çevre Yolu Kuzeyi, Gediz Nehri Arası Halihazır Harita, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Jeolojik - Jeoteknik Rapor ve Kentsel Tasarım Avan Projesi Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından açılan dava üzerine Manisa 1. İdare Mahkemesinin 28.11.2012 tarihli ve E:2012/75, K:2012/1398 sayılı kararıyla dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdi edilmesine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının 02.01.2013 tarih ve 57 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/28 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Manisa 1. İdare Mahkemesinin 28.11.2012 tarihli ve E:2012/75, K:2012/1398 sayılı kararında, ön yeterlik ilanının ve ön yeterlik değerlendirme işleminin iptali istemiyle TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından Manisa Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada itirazen şikâyet yoluna başvurulmadığının tespit edildiği, bu kapsamda, zorunlu idari başvuru yolunun tüketilmemesi nedeniyle, dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdi edilmesinin gerektiği hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde istekli olabilecek "İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim" şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu kapsamda, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise “Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare Mahkemesi tarafından idari merci tecavüzü nedeniyle Kuruma gönderilen dava dilekçesi kapsamında inceleme yapıldığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dilekçenin Kurum kayıtlarına alındığı 02.01.2013 tarihi itibariyleKuruma başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan şekil unsurlarına uygun olmadığı, ayrıca, başvuru sahibinin ihalede ön yeterlik dokümanı satın almadığı, istekli olabilecek konumunda bulunmaması nedeniyle başvuru ehliyetinin de bulunmadığı, bu nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddinin gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, başvuruya konu ihalenin idarece 06.03.2012 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir. İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır. Bu aşamada, yapılan başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle, Mahkeme aracılığı ile Kuruma ulaşan başvuruya ilişkin ayrıca bir karar alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul