En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-207
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :65
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-207
Şikayetçi:
 Çevre İnşaat Temizlik Tic. Ltd. Şti., DOĞU MAH. ERTUĞRUL GAZİ SOK. NO:1 KAT:3 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 17 Agustos Mahallesı Dıcle Caddesı 12 41250 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 99
Başvuruya konu ihale:
 2012/137616 İhale Kayıt Numaralı "Kartepe Belediyesi Mücavir Alanlarında Çöp Toplama, Nakliye Ve Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kartepe Belediyesi Mücavir Alanlarında Çöp Toplama, Nakliye ve Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 99 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/15 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, yaklaşık maliyetin işin niteliğine uygun şekilde hesaplanmadığı, bu nedenle, hatalı yaklaşık maliyete dayalı olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılamayacağı ve fiyat farkı formülüne esas katsayı oranlarının da hatalı olduğu, yeniden ilan yapılmasını gerektiren hususlara ilişkin olarak zeyilname düzenlendiği ve zeyilnamenin ihale tarihinin en az on gün öncesinde tebliğ edilmesi gerekirken, yasal tebligat hükümlerine göre, ihaleye dokuz gün kala tebliğ edilmiş olduğu, ayrıca, ihalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan istekliler bakımından idarece eksik/yanlış inceleme yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “istekli” “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, “teklif” ise “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir...” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde ise “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir...”hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, 06.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 10.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirilen kesinleşen ihale kararına göre, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak açıklamaları uygun görülen ilgilinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 18.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gereken bir hakkının olması veya hukuka aykırı bir şekilde zarara uğrama durumunun söz konusu olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde atıf yapılan şekil ve usul kuralları karşısında, idarelerce gerçekleştirilen ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen her işlem veya eylemin Kuruma itirazen şikâyet konusu yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Bu kapsamda, başvuru sahibinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olduğu dikkate alındığında, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan istekliler bakımından idarece yanlış inceleme yapıldığı yönündeki iddia bakımından ilgilinin hukuken korunmaya değer menfaatinin, dolayısıyla şikâyet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan diğer iddialar dikkate alındığında ise, 06.11.2012 tarihinde ihaleye teklif vermek suretiyle istekli niteliğini kazanan başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin hususlarda şikâyet ehliyetinin bulunmadığı ve yaklaşık maliyetin açıklandığı 06.11.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken 18.12.2012 tarihinde başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin ön inceleme konularını sırasıyla düzenleyen birinci fıkrasının (b) bendinde başvuru ehliyeti, (c) bendinde de başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı sayılmış, anılan Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul