• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-274
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :69
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-274
Şikayetçi:
 Necdet Kurtlu, HACIÇORBACI MAH. SANAYİ SİTESİ NO:46 SELİMİYE/ MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Milas İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Hükümet Konağı Atatürk Bulvarı 48200 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 180
Başvuruya konu ihale:
 2012/160501 İhale Kayıt Numaralı "Milas İlçesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Merkezi 10 Ortaöğretim Okuluna Taşınan Yaklaşık 1712 Öğrenciye Verilecek Öğle Yemeği Hizmeti Alımı." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Milas İlçe Özel İdare Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Milas İlçesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Merkezi 10 Ortaöğretim Okuluna Taşınan Yaklaşık 1712 Öğrenciye Verilecek Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/35 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin en uygun teklif veren firmanın üzerine bırakılmadığı, bu nedenle yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu, fason üretim sözleşmesi yapmalarının ihalenin firmaları üzerinde kalmasını engelleyici bir olumsuzluk olarak görülemeyeceği, mevcut şartnamenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaktan uzak olduğu, rekabeti önleyici hususlar içerdiği, 4734 sayılı Kanunun  12 nci maddesine aykırı olduğu,  ihale üzerine bırakılan firma ile ilgili yeterli bir soruşturma yapılmadan ihale sonuçlandırıldığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında "İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

             

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 17.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 20.12.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul