• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-277
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :72
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-277
Şikayetçi:
 Veysel Müteahitlik Yemekçilik Temizlik Nakliyat Turizm Otomotiv Tekstil Gıda İnşaat Elektrik Bilgisayar Hayvan Su Ürünleri Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, GAZİKENT MAH. ESKİ NİZİP YOLU ÜZERİ MOBİLYACILAR SİTESİ YANI GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 25 Aralık Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 41 27060 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 470
Başvuruya konu ihale:
 2012/137384 İhale Kayıt Numaralı "Hastanemiz 2013 Yılı 114 Kişi İle Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ve Network Donanım Teknik Destek Ve Yazılım Bakım Elemanı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

25 Aralık Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastanemiz 2013 Yılı 114 Kişi ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Network Donanım Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/98 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhale üzerinde kalan firmanın vermiş olduğu teklifin asgari işçilik maliyetinin 9,00 TL altında kaldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

           
2 ) İhale üzerinde bırakılan firmanın I. kısımda yer verilen 1 kişi için %100 Network Donanım ve Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elamanı (Lisans Mezunu) için elle hesaplama yapıldığı ve en avantajlı teklif olmaya çalışıldığı,

 

           
3 ) Kar marjı olarak %5 kar marjı uygulandığının açıklandığı, ancak kar marjı yaklaşık maliyetten çıkartıldığında kalan tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,

 

           
4 ) İhale üzerinde kalan firmanın ayrıntılı gelir tablosu ve bilançosu incelendiğinde istenilen kriterleri sağlamamasına rağmen teklifin değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 13.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde (03.01.2013 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır. 

 

Ayrıca itirazen şikâyet dilekçesinin (2), (3), (4) sıra numaralı maddelerinde yer alan iddialar ise, 13.12.2012 tarihli ilk şikâyet dilekçesinde konu edilmediği, başvuru sahibince şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin 06.12.2012 olduğu, dolayısıyla söz konusu iddialara ilişkin idareye başvuru süresi geçtikten sonra 24.12.2012 tarihli ikinci şikâyet dilekçesi ile idareye başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu iddiaların İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in şekil unsurları başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü uyarınca incelenmesine yer olmadığı, başvuru dilekçesinin bu yönüyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul