• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-280
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :76
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-280
Şikayetçi:
 Servissan Bilişim Temizlik Medikal Oto Yemek Hizmetleri Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti., PARİS CAD. 24-G KAVAKLIDERE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İncilıpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43836
Başvuruya konu ihale:
 2012/162170 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Personel Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Denizli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 29.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Personel Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5245 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale iptal kararının iptal edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, 29.11.2012 tarihinde yapılan ihalenin “tek geçerli teklif olması ve bu teklifin yaklaşık maliyete oranla kırımının az olması ve yeterli rekabet ortamı sağlanamamış olması” gerekçesi ile 03.12.2012 tarihinde iptal edildiğinin 07.12.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 11.12.2012 tarihinde idareye iptale ilişkin şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyet başvurusuna cevap verilmemesi üzerine 31.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin 10.01.2013 tarihli yazısı ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde ise "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,   

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul