En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-288
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :84
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-288
Şikayetçi:
 As Grup Taahhüt Özel Sağlık Turizm İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti., GÜNEY MAH. TUĞRUL CAD. PETROLCÜLER İŞHANI KAT:4 NO:76 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 295
Başvuruya konu ihale:
 2012/126919 İhale Kayıt Numaralı "Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerin 2013 Mali Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Toplu" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğütarafından 16.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerin 2013 Mali Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı (4, 5 ve 8’inci Kısımlar)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 295 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/53 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, şikâyet başvurularının idarece şekil yönünden reddedilmesinin yerinde olmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendikleri kısımlarda ihale üzerinde bırakılan isteklilerce yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin yedinci fıkrasında da, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında,  süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar başvuruya ilişkin eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

           

           

Yapılan inceleme neticesinde, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmediği ve imza sirkülerinin fotokopi olduğu, bu çerçevede, söz konusu eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliklerin süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul