En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-291
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :87
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-291
Şikayetçi:
 Teknolojik Yapılar Proje İnş. İml. Montaj Mak. Taah. Doğalgaz Sis. Tic. Ve San. Ltd. Şti., MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİM ALANI 2.CAD. NO:4 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: Kat:13 06490 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 278
Başvuruya konu ihale:
 2012/139116 İhale Kayıt Numaralı "18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde Planlı Bakım, Arıza Bakım Ve Destek Hizmetleri İşlerinin Toplam 135 Personel İle 2 Yıl (24 Ay) Süreli Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde Planlı Bakım, Arıza Bakım ve Destek Hizmetleri İşlerinin Toplam 135 Personel ile 2 Yıl (24 Ay) Süreli Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/50 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihaleyi gerçekleştiren idarenin başka bir ihalesine ilişkin olarak 21.11.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4384 sayılı Kurul kararı ile, ihale dokümanında yer alan kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu düzenlemenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendikleri mevcut ihalede de bulunduğu, bu nedenle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “istekli” “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, “teklif” ise “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir...” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir...”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin son fıkrasında da “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 06.11.2012 tarihinde ihaleye teklif verdiği ve bu tarih itibariyle istekli niteliğini kazandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan 5’inci maddesi dikkate alındığında, ihale dokümanında yer alan kıdem tazminatına yönelik şikâyet konusunun istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında bulunmadığı, istekli konumundaki ilgilinin ihale dokümanına ilişkin belirtilen mevcut iddiası bakımından şikâyet ehliyetine sahip olmadığı ve ihaleye teklif vermeden önce istekli olabilecek konumunda bulunduğu aşamada ise süresinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde bahsedilen 21.11.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4384 sayılı Kurul kararı ile incelenen 2012/128771 İKN’li ihalenin 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye ilişkin olarak şikâyet başvurusunun 18.10.2012 tarihinde istekli olabilecek konumunda bulunan bir ilgili tarafından süresi içerisinde yapıldığı, dolayısıyla, iki ihalede başvuru sahiplerinin hukuki durumlarının farklılık arz ettiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin ön inceleme konularını sırasıyla düzenleyen birinci fıkrasının (b) bendinde başvuru ehliyeti, (c) bendinde de başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı sayılmış, anılan Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul