• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-355
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :71
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-355
Şikayetçi:
 Çankallar Oto Doğrultma Oto Boyacılık Lokanta Ve Unlu Mamüller İşletmesi San. Ve Tic. Ltd. Şti., SÜMER MAH. 3.SANAYİ SİTESİ 40.CAD. NO:1-3-5 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 İSABEYLİ 80. YIL ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ , Isabeylı Beldesı Kurtulus Mah. Tevfıkbey Cad. Okul Yolu Sk. 2 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 11
Başvuruya konu ihale:
 2012/164013 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Mamul Yemek, Servis Ve Servis Sonrası Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İsabeyli 80. Yıl Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından 21.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Mamul Yemek, Servis ve Servis Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 11 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/4 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Dörtlü Gıda Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının Kurumumuzca kontrol edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dilekçelerde yer alacak hususlara ilişkin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan Dörtlü Gıda Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının Kurumumuzca kontrol edilmesi gerektiği iddia edilmektedir. Diğer taraftan anılan mevzuat hükümlerinde başvuruda bulunulan konuların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ve dayandığı deliller ile birlikte gösterilmesi gerektiği, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği ihale üzerinde bırakılan Dörtlü Gıda Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının Kurumumuzca kontrol edilmesi gerektiği iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunda eksiklik olacağı, bu noktadan hareketle başvuru dilekçesinin yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddialarını somut delillere dayandırmadığı anlaşılmıştır.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinde idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine verilen cevabın bir örneğinin de eklenmediği, ayrıca Dörtlü Gıda Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olup olmadığının Kurumumuzca kontrol edilmesi gerektiğinin belirtildiği, dolayısıyla başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediğinin görüldüğü, söz konusu eksikliklerin son başvuru tarihi olan 07.01.2013 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 02.01.2013 tarihinde www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, 04.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli eksiklik tamamlama dilekçesi ile idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine verilen cevabın bir örneğine ilişkin eksikliğin on günlük itirazen şikâyet süresi içinde tamamlandığı, ancak söz konusu eksiklik tamamlama dilekçesinin de ihale üzerinde bırakılan Dörtlü Gıda Yemek Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının Kurumumuzca kontrol edilmesi gerektiğine yönelik iddia konusu edilen hususlara ilişkin olarak yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul