• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-359
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :75
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-359
Şikayetçi:
 Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti., TEVFİK BEY MAH. PTT SK. NO : 6 K/2-3-4 SEFAKÖY İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Imp Altı No:50 34433 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 890
Başvuruya konu ihale:
 2012/161586 İhale Kayıt Numaralı "Otobüs Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Beyoğlu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Otobüs Kiralama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/168 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 14.12.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarece on gün içerisinde taraflarına cevap verilmediği, karsız yaklaşık maliyetin altında fiyat teklifi veren ve ihale üzerinde bırakılan istekli Rafet Kaya – Kaya Tur firmasının 432.000,00 TL teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Şahin Oğlu Tur. Ltd. Şti. nin de 435.952,00 TL tutarındaki teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, firmalarının da dahil olmak üzere her iki firmanın da aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise  on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 14.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde en geç 03.01.2013 Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 08.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul