En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-360
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :76
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-360
Şikayetçi:
 Diva Kurumsal Yemek Servisi Hiz.Gıda Turizm Taş.Kır. San.Tic. Ltd. Şti. - Emmioğlu Tem.Hiz.Day.Tük Malları Gıda Tur.İnş.Otomotiv San Ve Tic.Ltd.Şti., ATATÜRK MAH. VATAN CAD. KORKMAZ SOK. NO : 3)9 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Üniversitesi Rektörlüğü (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı), Ağdacı Mahallesi 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 864
Başvuruya konu ihale:
 2012/148071 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi Ve Servis Sonrası Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 864 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/164 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1) Yaklaşık maliyet yanlış hesaplandığından ihalenin iptalinin gerektiği,

 

2) Yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması mevzuata uygun olmadığından ihalenin iptalinin gerektiği,

   

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, istekliler ile teklif fiyatlarının ve yaklaşık maliyet tutarının ihalenin ilk oturumunda açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, her ne kadar başvuru dilekçesinde “İdareye şikâyet edilen işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih” olarak 19.12.2012 tarihi gösterilmişse de, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin; başvuru sahibinin birinci iddiası bakımından, yaklaşık maliyetin idarece isteklilere duyurulmuş olması gereken 13.11.2012 tarihi esas alınarak, başvuru sahibinin ikinci iddiası bakımından ise, idarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısının başvuru sahibince tebellüğ edildiği 21.11.2012 tarihi esas alınarak hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 13.11.2012 ve 21.11.2012 tarihlerini izleyen onar gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreler geçtikten sonra 28.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul