• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-363
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :79
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-363
Şikayetçi:
 Çağlayan Binici, CUMHURİYET MAH. KARAÇULHA/ MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Fethiye Bakım Ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Hürrüyet Mah. Çiftlik Beldesi Karatas Plaj Yolu No:1 48300 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 408
Başvuruya konu ihale:
 2012/169806 İhale Kayıt Numaralı "Fethiye Şükrü Bircan Kürek Bakım Ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (1) Adet, En Düşük 2008 Model, 13+1 Yolcu Kapasiteli, 1800 Motor Hacimli, En Fazla 200.000 Kilometrede, 1 Adet Şoförlü, Yakıt Dahil, Klima Zorunlu Araç Kiralama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Fethiye  Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fethiye Şükrü Bircan Kürek Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (1) Adet, En Düşük 2008 Model, 13+1 Yolcu Kapasiteli, 1800 Motor Hacimli, En Fazla 200.000 Kilometrede, 1 Adet Şoförlü, Yakıt Dâhil, Klima Zorunlu Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/87 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulamasının hatalı olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamanın da uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesine idareye sunulan şikâyet dilekçesi üzerine idarece verilen cevabın bir örneği ile 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, söz konusu eksikliklerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul