• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-370
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :86
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-370
Şikayetçi:
 İkbal Sos. Hiz.Tem. Bil. San. Ve Tic. Ltd. Şti., AHMET HAŞİM CAD NO : 64/2 DİKMEN ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Reşatbey Mah. Vali Yolu Caddesi Menderes Spor Salonu Yanı 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 649
Başvuruya konu ihale:
 2012/148872 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 649 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/116 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiş, anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar ilgili eksikliklerinin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte, avukat olmayan temsilci aracılığı ile yapılan başvurularda, dilekçelere eklenecek belgeler olarak, itirazen şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname ile vekilin imza beyannamesi sayılmıştır.

 

Anılan Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “…İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak itirazen şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinde başvuru sahibinin İkbal Sos. Hiz. Temz. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildiği ancak başvuru kapsamında sunulması zorunlu diğer bir belge olan şikâyete ilişkin idare cevabını içeren yazının Hasel Turz. Tic. San. ve Ltd. Şti.’ne hitaben yazıldığı ve bu yazıda ihaleye ortak girişim olarak katılmış oldukları İkbal Sos. Hiz. Temz. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikâyet başvurusunda bulunduğu bilgisinin yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda, Kuruma yapılan başvuru pilot ortak tarafından yapılmışsa ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılmış ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin itirazen şikâyet dilekçesine eklenmediği, öte yandan, İkbal Sos. Hiz. Temz. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına avukat olmayan temsilci aracılığı ile yapılan başvuru kapsamında sunulan vekâletnamede yetkilerin sayma yoluyla belirlendiği, buna göre, itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişinin yapmaya yetkili olduğu işlemler dikkate alındığında, vekâletnamede, itirazen şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin sayılmadığı, belirtilen eksikliklerin ise İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.Dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul