• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-374
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :90
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-374
Şikayetçi:
 Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. Ve Tic. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ NO : 129 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Hilmi Çilingir Huzurevi Müdürlüğü Yeşiltepe Mah. 9. Düzce Bulvarı No:47 81010 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 851
Başvuruya konu ihale:
 2012/155977 İhale Kayıt Numaralı "Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/160 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale sürecinde ilk olarak aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlendikleri, daha sonra, en avantajlı ikinci teklif sahibinin yaptığı şikâyet başvurusu üzerine aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin yerinde olmadığı, ayrıca, şikâyetçi isteklinin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, belirtilen hususlar kapsamında ihalenin yeniden kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

5812 sayılı Kanun’un konuya ilişkin gerekçesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunanların idareye şikâyet sürecinin tamamlanması sonrasında şikâyet başvurusunda bulunmamakla birlikte bir şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan karar nedeniyle hak kaybına veya zarara uğrayan veya uğrama ihtimali bulunanların ise doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hususunun Kanun’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

03.05.2011 tarihli ve 27923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, 21.12.2012 tarihli ve 1774 sayılı idare yazısında, ihale üzerinde bırakılan Özol Yemek Temz. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne, en avantajlı ikinci isteklinin şikâyet başvurusunun uygun bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Teklifi değerlendirme dışı bırakılan Özol Yemek Temz. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu idare yazısının 21.12.2012 tarihinde tebellüğ edildiği beyan edilmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine alınan bir kararla hak kaybına uğrayan istekli olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının yaptığı atıf kapsamında anılan Kanun’un 55’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 21.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunması gerekirken, ilk olarak 24.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve idarenin şikâyete ilişkin almış olduğu kararı 31.12.2012 tarihinde tebellüğ ettikten sonra 08.01.2013 tarihinde Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul