• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-445
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :71
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-445
Şikayetçi:
 Şirinsan Yemek Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri İnşaat Taahhüt Güvenlik Ve Temizlik Hizmetleri Tekstil Hayvancılık Mahrukat Turizm Taşımacılık İşletmecilik Mobilya Oto Kiralama Büro Hizmetleri Personel Ve Öğrenci Taşımacılığı Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, MEDRESE MAH. 88.SOK. AKSOY APT. KAT 1 NO : 2 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Ankara-Kayseri Asfaltı Üzeri Meteroloji Bölge Müdürlüğü Binası Kat 2 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 61
Başvuruya konu ihale:
 2012/193604 İhale Kayıt Numaralı "Müdürlüğümüz Ve Bağlı Kuruluşlarımıza Ait Hizmetlerin Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Araç Kiralama İşi (3 Ay Süreli)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 24.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 2012/193604 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımıza Ait Hizmetlerin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Araç Kiralama İşi (3 Ay Süreli)” İhalesi ile 2012/145054 İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 61 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/7 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1) 2012/145054 İhale Kayıt Numaralı ihalenin kendi üzerlerinde bırakıldığı, bununla birlikte kendilerine halen sözleşmeye davet yazısının gönderilmediği,

 

2) Daha sonra Pazarlık Usulü ile açılan 2012/193604 İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin dokümanın taleplerine rağmen kendisine satılmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında  “aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçeyle başvuruda bulunulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan “aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçeyle başvuruda bulunulamaz.” hükmüne aykırı olduğu, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, başvuru dilekçesine 2012/145054 İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan itirazen şikâyet başvurusu kapsamında yatırılan başvuru bedeline ilişkin dekontun fotokopisinin eklendiği, bu başvuruya ilişkin olarak esasının incelenmesine geçilmiş olduğu, söz konusu eksikliklerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin birinci fıkrasında İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde, istekli, “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”; istekli olabilecekise, İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim,” teklif ise, “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin, “ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar”, isteklilerin ise, “yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler” hakkında başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiası, Pazarlık Usulü ile açılan 2012/193604 İhale Kayıt Numaralı ihaleye ilişkin dokümanın taleplerine rağmen kendisine satılmadığı şeklinde olup, 4734 sayılı Kanun ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda anılan hüküm ve düzenlemeleri çerçevesinde bu iddia bakımından başvuru sahibinin ayrıca başvuru ehliyetinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi, başvuru sahibinin ikinci iddiasının ise ayrıca ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul