• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-449
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :75
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-449
Şikayetçi:
 Yavuz Varer- Varer Mühendislik, KIZLARPINARI MAH. SPOR CAD. BAHAR APT. NO:2/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1265
Başvuruya konu ihale:
 2012/167897 İhale Kayıt Numaralı "Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetlerinde Kull.Üz.Kamyon Ve Paletli Ekskavatör Kiralanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 11.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetlerinde Kull. Üz. Kamyon ve Paletli Ekskavatör Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/227 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale konusu işin 1'inci kısmının önce kendi üzerlerinde bırakıldığı, bilahare bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine tekliflerinin sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin uygun olmadığından bahisle haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale daha önce başvuru sahibi üzerinde bırakılmışken, bilahare bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine bu istekli üzerinde bırakılmıştır. Başvuru sahibi, idarenin bu kararını 20.12.2012 tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

Bu çerçevede; başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu işlemi 20.12.2012 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren en geç on gün içinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul