En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-456
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :83
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-456
Şikayetçi:
 Şahin 1 Güvenlik Koruma Özel Eğt. Hiz. Ltd. Şti., ÇARŞI MAH. CUMHURİYET CAD. KAZANCILAR SOK. KENANOĞLU APT. NO:15 KAT : 1 D: 4/A TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Belediye Başkanlığı (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü), Kemereköprü Mahallesı Elmalık Sokak No:1 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1078
Başvuruya konu ihale:
 2012/167299 İhale Kayıt Numaralı "Koruma Ve Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bartın Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğütarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/204 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin ABC Özel Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti. firmasının üzerinde bırakıldığının kesinleşen ihale kararı ile kendilerine bildirildiği, 03.12.2012 tarihinde ihale dokümanları ile birlikte verilen birim fiyat teklif cetvelinin ilgili mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunmalarına rağmen her ne kadar şikâyet başvurularının esasına girerek cevap verilmesine karşın süre yönünden reddedildiği, hak kaybına uğramamak adına ihaleye teklif verdikleri, yine şikâyet konusu husus ile alakalı olarak, aritmetik hata yapıldığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata aykırı olarak hazırlandığı ve bu nedenle istekliler arasında tereddüde mahal verdiği,  ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

06.12.2012 tarihinde yapılan ihalede, ihale dokümanının başvuru sahibince 30.11.2012 tarihinde satın alındığı, 19.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 26.12.2012 tarihli cevabının 03.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 10.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…

 

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

karar verilir…” hükmü,

 

“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

 

Hakkında başvuruda bulunabilir.”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin altıncı fıkrasında ise; “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamaz.” açıklaması,

 

Bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanmış isteklilerin bu aşamadan sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunmaya ehliyetlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, dolayısıyla şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihale dokümanı satın aldığı 30.11.2012 tarihi olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar başvuru dilekçesinde şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına varıldığı tarih için kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin esas alındığı görülmüş ise de; başvuru sahibinin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata aykırı olarak hazırlandığı ve bu nedenle istekliler arasında tereddüde mahal verdiği yönündeki iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu değerlendirildiğinden, şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına varıldığı tarih olarak ihale dokümanının satın alınma tarihi esas alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olması gerektiği 30.11.2012 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreyi aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, ihale dokümanına ilişkin idareye şikâyet başvurusunu belirtilen yasal sürelerin bitiminden ve ihaleye teklif verdikten sonra 19.12.2012 tarihinde yaptığı, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine 10.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına ilişkin başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul