• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-458
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :88
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-458
Şikayetçi:
 Edkin Gıda İnş. Paz. Ve Kurumsal Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti., ÇARŞI MAH. AKÇAY SOK. NO : 4 ARTVİN
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Seyıtler Köyü . 0 08000 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 901
Başvuruya konu ihale:
 2012/156598 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/170 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında yer alan gider kalemleri dikkate alındığında yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ve güncellenmesinde idarece mevzuata uygun şekilde işlem tesis edilmediği, sağlıklı şekilde oluşturulmayan yaklaşık maliyete göre tekliflerin de sağlıklı şekilde değerlendirilemeyeceği, ihale dokümanında tekliflerin oluşturulmasına etki edecek belirsizliklerin bulunduğu, idarenin aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve sunulan açıklamaların incelenmesi bakımından gerçekleştirdiği işlemlerin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 08.01.2013 tarihinde Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesi ve ekleri incelendiğinde, ilgilinin, şikâyete yol açan durum olarak, kesinleşen ihale kararının bildirimini esas aldığı ve 21.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 55’inci maddesinde, yalnızca şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih değil, aynı zamanda şikâyete konu durumun farkına varılmış olması gereken tarihler de ilgili sürenin başlangıcı olarak dikkate alınmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyetin açıklanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 08.01.2013 tarihinde yapılan başvuruda yer alan yaklaşık maliyete yönelik iddia bakımından ihale günü olan 22.11.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili iddialar bakımından ise başvurunun dayandığı delillerin belirtilmediği sonucuna varıldığından söz konusu eksiklik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından 10.01.2013 tarihinde Kuruma sunulan ek dilekçe incelendiğinde ise, başvurunun esasının yine yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiği hususu ile ilgili olduğu ve “personel ulaşım giderinin gerçeği yansıtmadığı, aylık yemek listesinin şartnamede yer almadığı” şeklinde dilekçede yer alan ihale dokümanına yönelik iddiaların ihale tarihinden önce süresinde şikâyete konu edilmediği ve şikâyet süreci sonrasında da itirazen şikâyete konu edilmediği anlaşılmıştır. Bu aşamada, ön inceleme konuları bakımından yapılan incelemenin açıklığa kavuşturulması amacıyla ihaleyi gerçekleştiren idareden ihale komisyon kararı istenmiş, gelen belgelere göre, başvuru sahibinin teklif zarfının uygun olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesinde, uygun olmayan zarfların değerlendirmeye alınmayacağı, uygun zarfların açılması sonrasında, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektupları ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının inceleneceği, anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde de, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Kanun’un 38’inci maddesinde ise, aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede, ilgilinin ilk olarak 21.12.2012 tarihinde idareye sunduğu şikâyet dilekçesinde ve daha sonra 08.01.2013 ve 10.01.2013 tarihlerinde Kuruma sunduğu itirazen şikâyet dilekçelerinde “idarenin aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve sunulan açıklamaların incelenmesi bakımından gerçekleştirdiği işlemlerin yerinde olmadığı” yönünde tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin iddialarının da bulunduğu, ancak, bu dilekçelerde esas itibariyle idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, ayrıca, ihale komisyon kararına göre, sunulan zarfın uygun olmaması nedeniyle başvuru sahibinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına dahil edilmediği ve yapılan başvuru kapsamında bu durumun şikâyete konu edilmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde “istekli” “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, “teklif” ise “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde ise “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir...”hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklif zarfının açılmamasına ve kendi teklifinin değerlendirme işlemlerine dahil edilmemesine ilişkin idari uygulamanın başvuru kapsamında şikâyete konu edilmediği, ilgilinin hukuki durumu ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin hukuki durumunun farklılık arz ettiği, bu nedenle, başvuru sahibinin şikâyet ehliyetine sahip olmadığı, söz konusu hususlara ilişkin olarak şikâyet ehliyetine sahip olunsaydı dahi, bu konuya ilişkin delillerin de ortaya konulmadığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul