En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-460
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :90
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-460
Şikayetçi:
 Rma Gıda Petrol Hayvancılık İnşaat Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., 150 EVLER 29 MAYIS CAD. NO:50/B NO:3-4-7 YENİ SANAYİ SİTESİ BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Burhaniye Devlet Hastanesi , Kocacami Mah.Hürriyet Cad.No:47 10700 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1375
Başvuruya konu ihale:
 2012/155642 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Hastane Dışında Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/236 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin idarece iptal edildiği, söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde de “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

 

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

 

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifinin ihalede geçerli teklif konumunda olduğu, ancak, idare tarafından söz konusu teklifin diğer tekliflere göre yüksek olduğu tespitinde bulunulduğu ve bu teklifin hadde layık görülmediği, netice itibariyle, rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, idarece Kuruma gönderilen yazıya göre, ihale sürecinde iptal işlemi öncesinde idareye yapılmış şikâyet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, incelemeye konu ihalede iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınmadığı görüldüğünden, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan başvuru Kurumun görev alanında bulunsaydı dahi, ilgili tarafından, iptal kararının tebellüğ edildiği18.12.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, idareye başvurduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının alınmasından sonra, 11.01.2013 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul