• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-519
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :59
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-519
Şikayetçi:
 Bengi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 6.YOL GALAXY-1 İŞ MERKEZİ KAT:8 NO:122-132 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediyesi, S.Garaj Mah. Ulubatli Hasan Bulv. 6 16050 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1519
Başvuruya konu ihale:
 2012/151021 İhale Kayıt Numaralı "Osmangazi Belediyesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi," İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Osmangazi BelediyesiBaşkanlığı tarafından 28.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Osmangazi Belediyesi Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/267 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, özel güvenlik kıyafeti Bakanlık Onay belgelerini usulüne uygun şekilde sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı, bu belgenin zaten Bakanlık tarafından değil Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı, dolayısıyla idarenin olmayan bir belge nedeniyle kendilerini eleyerek ihaleye fesat karıştırma teşebbüsünde bulunmuş olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Her ne kadar, başvuru sahibi şikâyet başvuruları üzerine idarece verilen cevabı 04.01.2013 tarihinde tebellüğ ettiğini beyan etse de, idareye gönderilen Kurum yazısına alınan cevabi yazıdan, başvuru sahibinin faksla bildirimi kabul ettiği ve idare cevabının kendisine 28.12.2012 tarihinde faks marifetiyle tebliğ edildiği, dolayısıyla idare cevabının tebellüğ tarihi olarak başvuru sahibince beyan edilen 04.01.2013 tarihi yerine 28.12.2012 tarihine itibar edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

                                             

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 19.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 28.12.2012  tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul