• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-520
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :60
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-520
Şikayetçi:
 Kıvılcım Medikal Tıbbi Ürün. Gıda Sağlık Ve Temizlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., HIZIRBEY MAH. HASTANE CAD. NO:1087D ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Senirkent Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Turgutlar Mahallesi Gönen Canıtez Caddesi No:2 32600 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1952
Başvuruya konu ihale:
 2012/188712 İhale Kayıt Numaralı "Pansiyon Temizlik Elemanı İşi İçin 2013 Yılında 270 Gün Çalıştırılmak Üzere 4 Bayan Ve 4 Erkek Olmak Üzere Toplam 8 Kişi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Senirkent Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından 21.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Pansiyon Temizlik Elemanı İşi İçin 2013 Yılında 270 Gün Çalıştırılmak Üzere 4 Bayan ve 4 Erkek Olmak Üzere Toplam 8 Kişi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.01.2013 tarih ve 1952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/325 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesine aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 28.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 31.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, 04.01.2012 tarihinde aynı mahiyetteki dilekçesi ile bir daha şikâyet başvurusunda bulunduğu (bu başvuruya idarenin 11.01.2013 tarihli yazısı ile cevap verildiği), Kuruma ise 16.01.2013 tarihinde alınan dilekçesi ile başvurduğu, dolayısıyla Kuruma itirazen şikâyet süresinin geçirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul