• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-522
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :62
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-522
Şikayetçi:
 Dalgıç Temizlik Hiz. Sağ. Taş. Tem. Ürn. İtry. İnş. Taah. İnş. Malz. Otomt. Akrykt. Güv. Hiz.. Yemekçilik İhr.Tic. San. Ltd. Şti., GÜLTEPE MAH. 53-14 TOPTANCILAR SİTESİ 20.SOK. NO:57 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü , Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü 58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1255
Başvuruya konu ihale:
 2012/138157 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (24 Aylık)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (24 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/224 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

   İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi 23.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğunu ve ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğunu iddia etmiştir. İdarenin 29.11.2012 tarihli cevabi yazısında başvurunun uygun bulunmadığı, 04.12.2012 tarihli yazısında ise en düşük fiyatı teklif eden istekli hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak sonucundan başvuru sahibine de bilgi verileceği belirtilmiştir. İdarenin 17.12.2012 tarihli yazısında da, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan firmanın açıklamalarının uygun bulunduğu ve kesinleşen ihale kararında herhangi bir değişikliğe gidilmediği ifade edilmiştir.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

Bu çerçevede, idareye usulüne uygun olarak yapılmış bir şikâyet başvurusu bulunmadığından, başvuru dilekçesinin bir örneği İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilerek, konu hakkında ayrıca başvuru sahibine de bilgi verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, bu defa, 11.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş, yukarıda safahatı aktarılan ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilen başvuruya ilişkin 2012/5051 numaralı dosya, 2013/224 numaralı dosya ile birleştirilmiştir.

 

   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları uyarınca, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiğinden, başvuru dilekçesinin yukarıda anılan mevzuat hüküm ve düzenlemelerine aykırı olduğuna dair tespit yapılması üzerine; söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, başvuru sahibince söz konusu eksikliğin giderilmesini teminen sunulan ve 17.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçenin de söz konusu eksikliği giderir nitelikte olmadığı, bu çerçevede anılan eksikliğin süresinde tamamlanmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibince başvuru bedelinin 24.12.2012 ve 09.01.2013 tarihlerinde iki kez yatırıldığı, bu itibarla fazladan yatırılan 3.918 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul