• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-526
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :66
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-526
Şikayetçi:
 Pınar Tur Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şti., GEVHER NESİBE MAH. TEKİN SOK. ELİT PLAZA KAT:7 NO:27 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mahallesi Istasyon Caddesi 45 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 363
Başvuruya konu ihale:
 2012/164220 İhale Kayıt Numaralı "Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Merkez Yurtlar İle Sivas Yurdu, Yozgat Yurdu, Nevşehir Yurdu, Kırşehir Yurdu, Kervansaray - Ahievran Yurdu Müdürlükleri 2013 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Merkez Yurtlar ile Sivas Yurdu, Yozgat Yurdu, Nevşehir Yurdu, Kırşehir Yurdu,  Kervansaray - Ahievran Yurdu Müdürlükleri 2013 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/67 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Öz-Koç Tur. Ltd. Şti. firmasının teminatını ihale günü saat 09:30’da yatırmasına rağmen teklifinin komisyonca değerlendirmeye alındığı, ihale için olumlu ortamın oluşmadığı bu durumun Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği, iş deneyim belgeleri için sundukları fatura asıllarının yeterli görülmesi gerekirken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı  iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde,

 

“…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.”hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16'ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

            b) Başvuru ehliyeti,

            c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

            ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

            d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

            e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

            ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

            h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

            yönlerinden sırasıyla incelenir.

            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

            (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’inin 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Başvuru dilekçesinde şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye yapılan şikâyetin tarihinin belirtilmediği (başvuru dilekçesinde yer alan şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi ile şikâyet tarihinin teselsül etmediği, çelişkili tarihler belirtildiği), başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı hususlarının tespit edildiği, söz konusu eksikliklerin 04.01.2013 tarihinde www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, ancak bu eksikliklerin yayımlanma tarihinden itibaren on günlük süre içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul