En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-530
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :70
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-530
Şikayetçi:
 Hetemsan Temizlik Güvenlik Sis. İnş. İth. İhr. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., KULEDİBİ MAH. TURGAY CİNER CAD. ŞEKERBANK ÜSTÜ KAT:5 ARTVİN
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Seyitler Yerleşkesi 08000 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1735
Başvuruya konu ihale:
 2012/162561 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Temizlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1735 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/292 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

 

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur...” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların yapılacağı yerler” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında ise “Şikâyet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde ve dilekçe ekinde yer alan idareye sunulan şikâyet dilekçesinde, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 54’üncü maddesi kapsamında, şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihin 21.12.2012 şeklinde beyan edildiği görülmüştür. İtirazen şikâyet dilekçesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulan tarihin ise 31.12.2012 şeklinde beyan edildiği, ancak, yine dilekçe ekinde yer alan şikâyete ilişkin idare cevabını içeren yazıda, başvuru dilekçesinin 02.01.2013 tarihinde kayda alındığı bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, istekli tarafından Kuruma yapılan başvuruda şikâyet dilekçesinin eki olarak, şikâyete konu ihaleden farklı olarak 2012/164829 İKN’li ihaleye ilişkin dizi pusulasının sunulduğu, idareden talep edilen bilgi ve belgelere göre, şikâyete konu 2013 yılına ilişkin temizlik hizmeti alımı ihalesi ile ilgili şikâyet başvurusu dizi pusulasında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında, evrakın kayıt tarihinin 02.01.2013 şeklinde yer aldığı görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, istekli tarafından, 21.12.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, ilgili sürenin bitiminden sonra, 02.01.2013 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul