• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-532
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :72
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-532
Şikayetçi:
 Çelikler Temizlik İnş. Tekstil Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ G BLOK NO:5/B DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ibni Sina Mah. Sopali Mevkii 0 41900 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2179
Başvuruya konu ihale:
 2012/133557 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme.Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/343 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını güncel piyasa koşullarına uygun şekilde veremeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

 

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde ise “…İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise on dokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır…” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında da “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, 31.12.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunda şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihin 22.12.2012 şeklinde beyan edildiği, ancak, idarece Kuruma gönderilen bilgi ve belgelere göre, kesinleşen ihale kararının bildirimine ilişkin 19.11.2012 tarihli yazının 24.11.2012 tarihinde başvuru sahibi isteklinin adresinde çalışana teslim edilmiş olduğu, ayrıca, Kanun’un 65’inci maddesi gereğince de söz konusu yazının 26.11.2012 tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığının kabulü gerektiği, bu çerçevede, ilgilinin süresi içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı, öte yandan,    şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, şikâyetin, idarenin görevi ve sorumluluğu kapsamında gözetmesi gereken açık mevzuat hükümlerini hatırlatıcı mahiyette olmak üzere sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının tekrar incelenmesi niteliğinde olduğu, belirtilen nedenle, yapılan başvurunun aynı zamanda şeklen uygun olmadığı anlaşılmıştır.Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul