• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-535
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :75
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-535
Şikayetçi:
 Ek-Ay Tem. İlaç Peyzaj Güv. Ve Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., NUR CAD. REMCAN İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:13 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Yatılı Bölge Ortaokulu-, Atatürk Mahallesı Selamı Yurdan Caddesı 187 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1697
Başvuruya konu ihale:
 2012/175285 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Yapımı Ve Dağıtımı, Çamaşır Yıkama Ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bitlis Valiliği Merkez Yatılı Bölge Ortaokul Müdürlüğü tarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Yapımı ve Dağıtımı, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/285 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede istenilmemesine karşın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin incelenmesi gerektiği,

 

2)  İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin idarece hatalı düzenlendiği,

 

3) İhaleye ilişkin olarak idare tarafından önce iptal kararı alındığı, daha sonra bu karardan vazgeçildiği,

           

4) İhalede yeterlik belgelerinin istenilmesi bakımından mevzuata aykırılıkların bulunduğu,

 

5) Çalışılacak gün sayısına ilişkin ihale dokümanında çelişki olduğu,

 

6) Tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle idarece uygun görülmemesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…”hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde de başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte, tüzel kişiler tarafından bizzat yapılan başvurularda, dilekçelere, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsünün ekleneceği belirtilmiştir.

 

Yapılan incelemede, tüzel kişi tarafından bizzat yapılan başvuruda, itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin sunulduğu ancak 4734 sayılı Kanun ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinde yer alan dayanak çerçevesinde düzenlenen İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ gereğince, söz konusu başvuruda noter onaylı imza sirkülerinin sunulmasının gerektiği, başvuru kapsamında ayrıca Ticaret Sicili Gazeteleri de sunulmuşsa da, ilgili gazetelerin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onaylandığı, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre ihaleye katılım aşamasında mümkün olduğu, itirazen şikâyet başvurusu aşamasında ise söz konusu belgelerin asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin sunulması gerektiği, Ticaret Sicil Gazeteleri usulüne uygun şekilde sunulmuş olsaydı dahi imza beyannamesinde adı geçen kişi ile Ticaret Sicili Gazetelerinde adı geçen kişinin aynı şahıs olduğunu gösteren bir bilginin bulunmadığı, belirtilen eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliklerin süresi içerisinde giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, Kuruma yapılan başvuru şeklen geçerli bir başvuru niteliğini haiz olsaydı dahi, istekli konumundaki başvuru sahibinin ikinci, dördüncü ve beşinci iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, bu konulara ilişkin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı ve ihaleden önce süresi içerisinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı, ayrıca, istenilmeyen bir belge üzerinden tekliflerin değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin incelenmesi ile ilgili birinci iddia bakımından başvuru sahibinin ihalede hukuken korunmaya değer menfaatinin olmadığının anlaşılması nedeniyle bu iddiaya ilişkin olarak da ilgilinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun kısmen ehliyet ve süre, nihai olarak da şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul